Podstawą oceny dostępności cyfrowej są testy zgodności z powszechnie uznanym standardem, jakim są Wytyczne dla dostępności internetowej (WCAG).
Popraw ten artykuł

Cel projektu

Celem projektu „Jednolita baza testów zgodności z WCAG” lub krócej „Testy zgodności z WCAG” jest:

  • zapewnienie podstawy do eksperckiej oceny dostępności cyfrowej zasobów internetowych oraz
  • zwiększenie wartości ocen poprzez oparcie ich na wspólnej interpretacji WCAG i zestawie testów, które są wystarczająco solidne, aby dać zainteresowanym stronom zaufanie do wyników.

Wymagania

Testy powinny spełniać następujące wymagania:

  • zgodność techniczna z dokumentami W3C WAI: WCAG 2.1, Jak spełnić WCAG, Zrozumieć WCAG 2.1 oraz Techniki WCAG 2.1,
  • niezależność od narzędzi i programów użytkownika: opisy oczekiwań i testów powinny być sformułowane tak, aby nie wymagały stosowania konkretnych narzędzi, przeglądarek, technologii wspomagających.
  • jednoznaczność: opisy oczekiwań i testów powinny być interpretowane tylko w jeden sposób,
  • powtarzalność (replikacyjność): przeprowadzenie tych samych testów na tej samej stronie przez różnych oceniających powinno przynosić te same wyniki w ramach określonej tolerancji.

Źródła opisów

Opisy testów powinny opierać się na sprawdzonych wzorach testów publikowanych w otwartych źródłach oraz doświadczeniu autorów opisów. Źródłami opisów mogą być w szczególności:

Format opisów

Opis testów powinien uwzględniać, na ile to możliwe, wymagania formatu reguł ACT,

ACT określa wspólny format pisania reguł testów dostępności, który pozwala wszystkim zaangażowanym w testowanie dostępności dokumentować i udostępniać swoje procedury testowe w sposób solidny, przejrzysty i zrozumiały, a tym samym zwiększać rzetelność i porównywalność ocen dostępności, minimalizować zamieszanie powodowane różnymi interpretacjami norm dostępności cyfrowej.