Popraw ten artykuł

Alternatywy multimediów (wideo, audio)

Treści w materiałach dźwiękowych, np. podkastach, nie są dostępne dla osób głuchych i niektórych osób niedosłyszących, chyba że zostaną dostarczane w alternatywnym formacie, takim jak napisy dla niesłyszących i teksty transkrypcji. Treści wizualne na nagraniach wideo nie są dostępne dla osób niewidomych lub słabowidzących, chyba że zostaną dostarczane w alternatywnym formacie, takim jak dźwięk lub tekst. (Tekst może być odczytany przez czytnik ekranu lub wyświetlacz Braille’a, lub powiększony i sformatowany dla osób słabowidzących).

Uwaga: Pamiętaj, że informacje w zestawie testów wstępnych nie są wyczerpujące.

Co sprawdzać

Czy treści audio i wideo są dostępne za pomocą klawiatury

Postępuj zgodnie z instrukcją Dostęp do klawiatury i widoczny fokus, aby upewnić się, że elementy sterujące odtwarzacza multimedialnego są oznakowane i dostępne z klawiatury.

Czy dźwięk uruchamia się automatycznie

Najlepiej, jeśli dźwięk (w tym muzyka w tle i wideo z dźwiękiem) nie uruchamia się automatycznie po otwarciu strony internetowej. Jeśli uruchom się automatycznie, powinien:

  • zatrzymać się po 3 sekundach ALBO
  • posiadać elementy sterujące do wstrzymania lub zatrzymania dźwięku ALBO
  • posiadać elementy sterujące do zmniejszenia głośności.

Napisy

Większość filmów w Internecie z napisami zawiera „napisy zamknięte”, to znaczy takie, które można włączać i wyłączać (w przeciwieństwie do „napisów otwartych”, to znaczy zawsze wyświetlanych). Na przykład na YouTube napisy włącza się za pomocą przycisku Napisy zamknięte. Jeśli nie ma przycisku CC (Closed captions - Napisy zamknięte), film nie ma napisów.

Napisy generowane automatyczne nie zapewniają dostępności, ponieważ nie są wystarczająco dokładne. Na przykład, jeśli w serwisie YouTube wymienione są tylko napisy „wygenerowane automatycznie”, to oznacza, że wymóg zapewnienia napisów dla niesłyszących nie został spełniony i film wideo jest niedostępny. Napisy w danym języku muszą być wymienione jako dodane, a nie wygenerowane automatycznie.

Dołączone napisy w języku angielskim

Jeśli napisy istnieją, możesz sprawdzić, czy:

  • Napisy wydają się być zsynchronizowane z treścią mówioną.
  • Gdy jest więcej osób mówiących, podawane są informacje, kto mówi.
  • Uwzględniono inne ważne dźwięki oprócz wypowiedzi, np. [zbliżające się kroki], [zamykanie drzwi], [tłuczenie szkła].

Transkrypcja

Transkrypcja to tekstowy zapis materiału dźwiękowego lub ścieżki dźwiękowej z materiału wideo, który może być umieszczony bezpośrednio na stronie lub jako osobny plik do pobrania. Transkrypcja wideo powinna zawierać wszystkie wypowiedzi osób mówiących, a także wszystkie dźwięki tła istotne dla zrozumienia filmu oraz wszelkie informacje o dźwięków, które osoba widząca i słysząca odczytuje z obrazu, dzięki czemu osoba czytająca może zapoznać się z cała treścią przekazywaną przez nagranie dźwiękowe lub wideo.
Najlepszą praktyką jest zapewnienie zarówno napisów, jak i transkrypcji, choć nie zawsze jest to wymagane; zapewnienie transkrypcji przynosi wiele korzyści - zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i właścicielom witryn. Najlepiej, aby transkrypcja lub łącze do niej znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie materiału dźwiękowego czy filmowego. Sprawdź, czy transkrypcja zawiera wszystkie informacje dźwiękowe, w tym wypowiedzi z określeniem, kto mówi, a także wszystkie ważne dźwięki, np. [zbliżające się kroki], [zamykanie drzwi], [stłuczenie szyby].

Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja, nazywana też narracją dźwiękową, opisem dźwiękowym, opisem audio, to przekazywane drogą słuchową osobom niewidomym i słabowidzącym opowiadanie treści wizualnych. Na przykład niektóre filmy rozpoczynają się od napisów z tytułem, nazwiskami aktorów, twórców. Wszystkie istotne informacje uzyskiwane przez widzących wzrokowo musza być przekazywane osobom, które nie widzą filmu. Można to zapewnić poprzez:

  • Audiodeskrypcję, w której na ścieżce dźwiękowej zapisany jest głos osoby (narratora) przedstawiającej zawiera osobę opisującą ważne elementy wizualne. Opis audio może być zawarty w głównym filmie lub w osobnym filmie.
  • Transkrypcję, która zawiera opis znaczących informacji wizualnych (więc jest to coś w rodzaju scenariusza).

Dowiedz się więcej o alternatywach multimediów


< Treść ruchoma, migająca lub błyskająca | Łatwe testy - spis treści | Podstawowy test struktury strony >