Popraw ten artykuł

Wymagania dostępności

 • 1.1.1 Treść nietekstowa
 • poziom A: Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej

  • Kontrolki użytkownika i wprowadzanie danych przez użytkownika: Jeśli treść nietekstowa jest kontrolką użytkownika lub polem wprowadzania danych, wtedy posiada nazwę opisującą jej przeznaczenie. (Wytyczna 4.1 podaje dodatkowe wymagania dotyczące kontrolek oraz wprowadzania danych przez użytkownika.)
  • Multimedia: Jeśli treścią nietekstową są media oparte na czasie, wtedy alternatywa tekstowa zawiera przynajmniej opisowe określenie treści nietekstowej. (Wytyczna 1.2 podaje dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o media.)
  • Test: Jeśli treść nietekstowa jest testem lub ćwiczeniem, które utraciłoby swój sens ze względu na przedstawienie tej samej treści w postaci tekstu, wtedy alternatywa w postaci tekstu podawać powinna przynajmniej opis pozwalający zrozumieć przeznaczenie treści nietekstowej.
  • Odczucie zmysłowe: Jeśli treść nietekstowa ma za zadanie przede wszystkim tworzyć konkretne odczucie zmysłowe, wtedy alternatywa w postaci tekstu jest opisem pozwalającym zrozumieć przeznaczenie treści nietekstowej.
  • CAPTCHA: Jeśli celem treści nietekstowej jest potwierdzenie, że do treści ma dostęp człowiek, a nie komputer, wtedy dostarcza się alternatywę w postaci tekstu, która identyfikuje oraz opisuje cel treści nietekstowej. Dostarcza się również alternatywnych zabezpieczeń typu CAPTCHA, dostosowanych do różnych możliwości percepcji użytkowników, uwzględniając różne rodzaje niepełnosprawności.
  • Cele dekoracyjne, formatowanie, treść niewidoczna: Jeśli treść nietekstowa pełni wyłącznie funkcję dekoracyjną, używana jest do formatowania wizualnego lub też nie jest przedstawiana użytkownikowi, powinna być wdrożona w sposób umożliwiający technologiom wspomagającym jej zignorowanie.
 • 1.4.5 Obrazy tekstu - poziom AA: Jeśli wykorzystywane technologie mogą przedstawiać treść wizualnie, do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst, a nie tekst w postaci grafiki, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • Możliwy do dostosowania: Obraz tekstu może być dostosowany wizualnie do wymagań użytkownika;
 • Istotny: Prezentacja tekstu w postaci graficznej jest istotna dla zrozumienia przekazywanej informacji.

  Uwaga: Tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu, jest w tym przypadku uznawany za istotny.

 • 4.1.2 Nazwa, rola, wartość** - **poziom AA: Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola (przeznaczenie) mogą być odczytane przez program komputerowy, a stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione przez program komputerowy; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających.

Uzasadnienie metody badania

Wszystkie obrazy znaczące i dekoracyjne muszą zostać ocenione. Określono testy dla niektórych typów obrazów.

Ograniczenia, założenia lub wyjątki

 • Powszechnie używane formaty obrazów to .jpg, .png, .svg, .gif, .tiff, .bmp. W użyciu są również inne formaty graficzne i należy wziąć je pod uwagę w tym teście.
 • Cele dekoracyjne, formatowanie, treść niewidoczna: Jeśli treść nietekstowa pełni jedynie funkcję dekoracyjną, używana jest do formatowania wizualnego lub też nie jest przedstawiana użytkownikowi, powinna być wdrożona w sposób umożliwiający technologiom wspomagającym jej zignorowanie.
 • CAPTCHA: Jeśli celem treści nietekstowej jest potwierdzenie, że do treści ma dostęp człowiek, a nie komputer, wtedy dostarcza się alternatywę w postaci tekstu, która identyfikuje oraz opisuje cel treści nietekstowej. Dostarcza się również alternatywnych zabezpieczeń typu CAPTCHA, dostosowanych do różnych możliwości percepcji użytkowników, uwzględniając różne rodzaje niepełnosprawności.
 • Obrazy tekstu, które są niezbędne do przekazywania informacji, są wyłączone z KS 1.4.5. Tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu, jest w tym przypadku uznawany za istotny.
 • Definicja obrazu tekstu zawiera uwagę: „Uwaga: Nie dotyczy to tekstu znajdującego się na obrazie, w którym ważna jest inna treść wizualna.” Przykłady takich zdjęć obejmują wykresy, zrzuty ekranu i diagramy, które wizualnie przekazują ważne informacje za pomocą czegoś więcej niż tylko tekstu.
 • Równoważne opisy obrazu w tekście strony pozwolają uznać obraz za dekoracyjny. Nie wymaga to jednak usunięcia z obrazu żadnych dostępnych atrybutów tekstowych.
 • Chociaż historycznie atrybut longdesc był używany w celu zapewnienia rozszerzonego opisu obrazów i jest wymieniony jako wystarczająca technika w WCAG (H45), technika ta nie jest obecnie dobrze obsługiwana pod względem dostępności i nie jest częścią dostępnej nazwy ani sposobem zapewnienia dostępnego opisu dla obrazu; dlatego ten test podstawowy nie akceptuje wspomnianej techniki.

Procedura testu dla KS 1.1.1 Treść nietekstowa oraz 4.1.2 Nazwa, rola, wartość

Identyfikacja treści

 1. Zidentyfikuj wszystkie obrazy
 2. Przejrzyj kontekst każdego obrazu, aby określić jego przeznaczenie:
  • Znaczący: przekazuje informacje (obejmuje obrazy tekstu; obrazy funkcjonalne używane do inicjowania akcji, przekazywania znaczenia lub zachęcania do odpowiedzi; mapy obrazów itp.)
  • Dekoracyjny: nie przekazuje żadnych istotnych informacji lub jest opisany w treści tekstu
  • CAPTCHA: zaprojektowany w celu ustalenia, czy dostęp do treści ma osoba, czy komputer
  • Tekst: obraz tekstu, z wyjątkiem sytuacji, gdy tekst jest częścią logo

Obrazy znaczące

Instrukcja testowania

Jeśli jest to obraz znaczący (przekazuje informacje):

 1. Sprawdź, czy kombinacja dostępnej nazwy i dostępnego opisu zapewnia równoważny opis. Wiele atrybutów służy do ustalenia dostępnej nazwy i dostępnego opisu. Zobacz Mapowanie API dostępności HTML 1.0 dla img.
  1. Opisy obrazu dostarczane w treści strony muszą być powiązane programowo.
 2. Sprawdź, czy NIE określono dla obrazu atrybutu ARIA role=”presentation”.
 3. Sprawdź, czy atrybut aria-hidden NIE jest ustawiona na “true”.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 1.1.1, KS 4.1.2 oraz wymaganie podstawowe nr 6 kończy się niepowodzeniem.

Obrazy dekoracyjne

Instrukcja testowania

Jeśli obraz jest dekoracyjny, sprawdź, czy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Ustawiono dla obrazu atrybut ARIA role=”presentation”.
 2. Ustawiono dla obrazu atrybut aria-hidden=”true”.
 3. Kombinacja dostępnej nazwy i dostępnego opisu jest pusta (np. “”). Wiele atrybutów służy do ustalenia dostępnej nazwy i dostępnego opisu. Zobacz Mapowanie API dostępności HTML 1.0 dla img.
 4. Obraz jest wstawiany za pomocą CSS (np. za pomoca właściwości background-image).

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 1.1.1, KS 4.1.2 oraz wymaganie podstawowe nr 6 kończy się niepowodzeniem.

Obrazy CAPTCHA

Instrukcja testowania

Jeśli obraz jest obrazem Captcha:

 1. Sprawdź, czy kombinacja dostępnej nazwy i dostępnego opisu wskazuje i wyjaśnia sens CAPTCHA.
 2. Sprawdź, czy zapewnione są alternatywne formy CAPTCHA przynajmniej dla użytkowników niewidomych i niedosłyszących.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 1.1.1, KS 4.1.2 oraz wymaganie podstawowe nr 6 kończy się niepowodzeniem.

Procedura testu dla KS 1.4.5 Obrazy tekstu

Identyfikacja treści

Zidentyfikuj wszelkie obrazy tekstu, z wyjątkiem przypadków, w których konkretna prezentacja tekstu jest niezbędna dla przekazywanych informacji (np. logotypy lub tekst, który jest częścią logo lub nazwy marki).

Instrukcja testowania

 1. Sprawdź, czy za pomocą tekstu nie można uzyskać takiej samej wizualnej prezentacji i efektu, jak za pomocą obrazu tekstu.
 2. Sprawdź, czy obraz tekstu można dostosować wizualnie do wymagań użytkownika.
  • Na przykład strona internetowa pozwala użytkownikom określić ustawienia czcionki, rozmiaru, koloru i tła, a następnie wszystkie obrazy tekstu są dostarczane na podstawie tych ustawień.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 1.4.5 oraz wymaganie podstawowe nr 6 kończy się niepowodzeniem.

Wskazówki dotyczące usprawniania procesu testowego

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty: