Definicje w Słowniku testera pochodzą głównie ze Słownika wyrażeń związanych z testowaniem wykorzystywanych w sylabusie CTFL 2018 opublikowanym przez Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (SJSI).
Popraw ten artykuł

A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ż - Ź

A

audytor
Osoba, zespół ludzi, organizacja, dział wewnętrzny lub inny podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny.
analiza statyczna kodu
Analiza kodu źródłowego bez wykonywania oprogramowania.
analiza testów
Proces analizy podstawy testów i definiowania celów testu.
audyt
Niezależne badanie produktu pracy, procesu lub zestawu procesów wykonywanych przez stronę trzecią w celu oceny zgodności ze specyfikacjami, standardami, umowami lub innymi kryteriami. Wg [IEEE 1028].
awaria
Odchyłka modułu lub systemu od oczekiwanego zachowania lub rezultatu działania (wg Fenton).

B

C

cel testu
Przyczyna lub powód zaprojektowania i przeprowadzania testu.
certyfikacja
Proces potwierdzajacy, że moduł, system lub osoba spełnia określone wymagania.

D

defekt
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań. Wg [IEEE 1044:2009]
dostępność
Stopień, w jakim produkt lub system może być używany przez ludzi z szerokim zakresem cech i możliwości, by osiągnąć specyficzny cel w specyficznym kontekście użycia [ISO 25010]. Patrz także: użyteczność.

E

element testowy
Pojedynczy element, który należy przetestować. Na ogół jest jeden przedmiot testów i wiele elementów testowych.
ewaluacja
patrz testowanie
ewaluator
Osoba, zespół ludzi, organizacja, dział wewnętrzny lub inny podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny.

F

funkcjonalność
Zdolność oprogramowania do zapewnienia funkcji odpowiadających zdefiniowanym i przewidywanym potrzebom, gdy oprogramowanie jest używane w określonych warunkach (ISO 9126).

H

historyjka użytkownika
Testowalne wymaganie biznesowe powszechnie stosowane w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania, zazwyczaj składające się z jednego zdania, opisującego jakiej użyteczności użytkownik potrzebuje i z jakich powodów, także niefunkcjonalne kryteria i zawiera kryteria akceptacji.

I

implementacja testów
Czynność polegająca na przygotowaniu testaliów potrzebnych do wykonania testów, oparta na analizie i projektowaniu testów.
infrastruktura testu
Organizacyjne artefakty niezbędne do przeprowadzenia testu, składające się ze środowisk testowych, wyposażenia biurowego i procedur.

J

K

karta opisu testu
Deklaracja celow testu oraz ewentualnie pomysłów na testowanie.
kierownik testów
Osoba odpowiedzialna za zarządzanie czynnościami testowymi, zasobami oraz oceną przedmiotu testu. Osoba, która kieruje, zarządza, administruje, planuje i reguluje ocenę przedmiotu testu.
komisarz ds. oceny
(ang. evaluation commissioner). Zobacz → zlecający ocenę.
kryteria zaliczenia/niezaliczenia
Reguły decyzyjne wykorzystywane do określenia, czy obiekt testowany (funkcja) lub cecha zaliczyła test. (IEEE 829)

L

lista zasobów podstawowych
(ang. Core Resource List). Zbiór zasobów ogólnych, kluczowych dla oceny użyteczności i dostępności witryny, które można znaleźć na większości witryn.

M

małpie testowanie
Metoda testowania polegajaca na losowym wyborze z szerokiego zakresu wejść i losowym naciskaniu przycisków, ignorując sposób, w jaki produkt powinien być używany.
moduł
Najmniejsza część systemu, która może być testowana w izolacji.

N

najlepsza praktyka
Zalecana metoda albo nowatorska praktyka, która przyczynia się do lepszych wyników organizacji w konkretnym kontekście, zwykle uważana za „najlepszą” przez inne organizacje.
narzędzie testowe
Oprogramowanie, które wspomaga jedną lub kilka czynności testowych, takich jak planowanie, zarządzanie, specyfikacja, wykonanie i analiza testów (TMap)
niezdany
Test uznaje się za niezdany lub niezaliczony, jeśli jego rzeczywisty rezultat nie zgadza się z oczekiwanym. Zobacz → test niezdany.
niezgodność
Niespełnienie konkretnego wymagania (ISO 9000)
norma
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i uzywany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczenia wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach). (wg CMMI)

O

oceniający
Osoba, zespół ludzi, organizacja, dział wewnętrzny lub inny podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny.
ocena heurystyczna
Technika statycznego testowania użytecznoscci mająca na celu określenie zgodności interfejsu użytkownika lub projektu tego interfejsu. Wykorzystując tę technikę przeglądający sprawdzają interfejs i oceniają jego zgodność z uznanymi zasadami użyteczności (tzw. „heurystykami”).

P

plan testów
Dokumentacja opisująca cele testowe do osiągnięcia oraz środki i harmonogram ich realizacji, zorganizowane tak, by koordynować czynności testowe (wg ISO 29119)
planowanie testów
Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian.
podejście do testowania
Implementacja strategii testowej w określonym projekcie.
podstawa testów
Wszystkie dokumenty, z których można wywnioskować wymagania dla moddułu lub systemu. Dokumentacja, na podstawie której oparte są przypadki testowe.
podstawowy zestaw testów
Zestaw przypadków testowych powstały na podstawie wewnętrznej struktury modułu lub specyfikacji, który zapewnia 100% określonego kryterium pokrycia.
pokrycie
Stopień, wyrażony w procentach, w jakim określone elementy pokrycia zostały określone lub sprawdzone przez zestaw testowy.
polityka testów
Dokument wysokiego poziomu opisujący zasady, podejście i główne zadania organizacji dotyczące testowania.
pomiar
Proces przypisania liczby bądź kategorii do obiektu mający na celu opisanie danej właściwości obiektu. (ISO 14598)
procedura testowa
Sekwencja przypadków testowych w kolejności wykonywania oraz wszelkie powiązane działania, które mogą być wymagane do ustawienia warunków wstępnych i wszelkich czynności podsumowujących po wykonaniu.[ISO 29119].
proces testowy
Zbiór powiązanych ze sobą działań obejmujący planowanie i monitorowanie testów, analizę testów, projektowanie testów, implementację testów i zakończenie testów.
projektowanie testu
Czynność wyprowadzania i specyfikowania przypadków testowych z warunków testowych. Wg ISO 29119].
przegląd
Ocena produktu lub statusu projektu mająca na celu stwierdzenie rozbieżności od planowanych założeń i rekomendację usprawnień. Przykłady: przegląd wstępny, przegląd kierowniczy, przegląd techniczny, inspekcja.
przegląd formalny
Przeglad charakteryzujący się udokumentowanymi procedurami i wymaganiami, np. inspekcja.
przegląd nieformalny
Przegląd, który nie jest oparty na formalnej (udokumentowanej) procedurze.
przypadek testowy
Zestaw warunków wstępnych, danych wejściowych, akcji (w stosownych przypadkach), oczekiwanych rezultatów i warunków końcowych opracowany w oparciu o warunki testowe. Wg [ISO/IEC/IEEE 29119]
przypadek użycia
Sekwencja transakcji w interakcji pomiędzy aktorem a modułem lub systemem z namacalnym rezultatem, przy czym aktorem może być użytkownik lub cokolwiek innego, co może wymieniać informacje z systemem.

R

raport z oceny
Dokument podsumowujący wyniki oceny, np. wnioski, zalecenia, oraz ustalenia.
retest
test poprawek błędów
rezultat
Konsekwencja / wynik wykonania testu.
rzeczywisty rezultat
(ang. actual result). Wytworzone (zaobserwowane) zachowanie się modułu lub systemu podczas testowania tego modułu lub systemu.

S

specyfikacja procedury testowej
Dokument określajacy ciąg akcji umożliwiający wykonanie testu. Znana także jako skrypt testowy lub manualny skrypt testowy (wg IEEE 829)
spolegliwość
Zdolność oprogramowania do podlegania standardom, konwencjom albo regulacjom prawnym i podobnym rozporządzeniom. [IEEE 730-2014.6]
strategia testów
Dokumentacja, która wyraża ogólne wymagania dotyczące testowania jednego lub większej liczby projektów prowadzonych w organizacji, dostarczająca szczegółowych informacji na temat sposobu przeprowadzania testów i zgodna z polityką testów. Wg [ISO 29119]
sumaryczny raport z testów
Raport z testów, który zawiera ocenę odpowiednich pozycji testowych w odniesieniu do kryteriów wyjścia (wg ISO 29119)

Ś

środowisko testowe
Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, narzędzia programowe oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu (wg ISO/IEC/IEEE 24765)

T

test niezdany
Status przypisany do wykonanego testu, gdy wynik rzeczywisty nie jest zgodny z wynikiem oczekiwanym.
test zdany
Status przypisany do wykonanego testu, gdy wynik rzeczywisty jest zgodny z wynikiem oczekiwanym.
tester
Wykwalifikowany profesjonalista, zaangażowany w testowanie modułu lub systemu.
testowanie
Proces składający się z wszystkich czynności cyklu życia, zarówno statycznych jak i dynamicznych; skoncentrowany na planowaniu, przygotowaniu i ewaluacji oprogramowania oraz powiązanych produktów w celu określenia czy spełniają one wyspecyfikowane wymagania oraz wykazania, że są one dopasowane do swoich celów oraz do wykrywania usterek.
testowanie akceptacyjne
Testowanie formalne przeprowadzane w celu umożliwienia użytkownikowi, klientowi lub innemu uprawnionemu podmiotowi ustalenia, czy zaakceptować system lub moduł. Wg [ISO/IEC/IEEE 24765]
testowanie akceptacyjne zgodności z umową
Testy akceptacyjne przeprowadzone w celu sprawdzenia, czy system spełnia wymagania umowy.
testowanie dostępności
Testowanie mające na celu określenie czy użytkownik będący osobą niepełnosprawną może używać modułu lub systemu. [Gerrard]
testowanie dostępności cyfrowej
Proces kontroli jakości dokumentu cyfrowego lub aplikacji w celu sprawdzenia zgodności z uznanym standardem dostępności (np. WCAG) lub dostosowania do wymagań osób ze specjalnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnościami, starszych, w warunkach ograniczających możliwość korzystania z określonego medium, np. dźwięku)
testowanie gruntowne
Podejście do testów, w którym zestaw testowy obejmuje wszystkie kombinacje wartości wejściowych i warunków wstępnych.
testowanie użyteczności
Testowanie mające na celu ocenę stopnia, w jakim system może być używany przez określonych użytkowników w sposób skuteczny, wydajny i przynoszący satysfakcję w określonym kontekście użycia Wg [ISO 25010]
twórca strony internetowej
Osoba, zespół ludzi, organizacja, dział wewnętrzny lub inny podmiot zaangażowany w proces tworzenia witryny, w tym między innymi autorzy treści, projektanci, programiści, testerzy zapewniania jakości oraz menadżerowie projektu.

U

usprawnienie procesu testowego
Program aktywności zaprojektowany, aby poprawić wydajność i dojrzałość procesu testowego w organizacji oraz wynik takiego programu (wg CMMI)
użyteczność
Stopień, w jakim dany moduł lub system może być używany przez określonych użytkowników dla osiągnięcia określonych celów w określonym kontekście użytkowania. Wg [ISO 25010]

W

walidacja
Sprawdzanie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnienia potrzeby i wymagania użytkownika. [ISO 9000]
walidator
Program sprawdzający poprawność dokumentu o określonej składni, np. walidator kodu HTML, walidator kodu CSS. Pomyślne przejście walidacji oznacza zwykle, że kod został napisany zgodnie z gramatyką (składnią) danego języka.
warunek testowy
Element lub zdarzenie modułu lub systemu, które można zweryfikować za pomocą co najmniej jednego przypadku testowego, np. funkcja, transakcja, cecha, atrybut, element strukturalny. [IEEE-610]
weryfikacja
Egzaminowanie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnienia zdefiniowane wymagania. [ISO 9000]
właściciel strony internetowej
Osoba, zespół ludzi, organizacja, dział wewnętrzny lub inny podmiot odpowiedzialny za stronę internetową.
wykonywanie testu
Proces przeprowadzenia testu na module lub systemie, w wyniku którego otrzymujemy rzeczywiste rezultaty.
wymaganie
Postanowienie zawierające kryteria, które należy spełnić. [ISO/IEC 14143-2]
wymaganie testowalne
Wymaganie, które jest określone przy użyciu pojęć umożliwiających stworzenie projektu testu (a następnie przypadków testowych) i wykonanie testów w celu określenia, czy wymaganie to zostało spełnione (wg IEEE 610).

Z

zarządzanie testami
Planowanie, harmonogramowanie, szacowanie, monitorowanie, raportowanie, nadzór i zakańczanie czynności testowych (wg ISO/IEC/IEEE 29119).
zasób
Sieciowy (internetowy) obiekt danych identyfikowany przez unikalny identyfikator URI (ang. Uniform Resource Identifier). Uwaga: Definicja obejmuje zarówno zasoby HTTP, jak i zasoby nie-HTTP, takie jak np. zasoby dostępne za pośrednictwem protokołu FTP.
zasób HTTP
Sieciowy (internetowy) obiekt danych identyfikowany za pomocą pojedynczego żądania HTTP. Zasobem może być obrazek, strona HTML czy plik z kodem JavaScript. Protokół HTTP nie określa, czym dokładnie jest zasób. Określa jedynie sposób, w jaki można dostać się do zasobów. Każdy zasób ma swój unikalny identyfikator. Ten identyfikator to URI (ang. Uniform Resource Identifier).
zdany
Test jest uważany za zdany lub zaliczony, jeśli jego rezultat jest zgodny z rezultatem oczekiwanym. Zobacz → test zdany.
zlecający ocenę
(ang. evaluation commissioner). Osoba, zespół ludzi, organizacja, dział wewnętrzny lub inny podmiot, który zlecił ocenę. Uwaga: W wielu przypadkach zlecajacym ocenę będzie właściciel lub twórca, wydawca witryny. Ale może to być również np. naukowiec prowadzący badania dostępności albo podmiot monitorujący dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych.