Popraw ten artykuł

Współczynnik kontrastu ( „kontrast kolorów”)

Niektórzy ludzie nie potrafią czytać tekstu, jeśli nie ma wystarczającego kontrastu między tekstem a tłem, na przykład, jasnoszarego tekstu na jasnym tle.

Szary tekst na jasnym tle

Wysoki kontrast (na przykład ciemny tekst na jasnym tle lub jasny tekst na ciemnym tle) jest potrzebny niektórym osobom z upośledzeniem wzroku, w tym wielu ludziom starszym, którzy wraz z wiekiem tracą wrażliwość na kontrast.

Ciemny tekst na jasnym tle, i żółty tekst na czarnym tle

Chociaż niektórzy ludzie potrzebują wysokiego kontrastu, dla innych - w tym niektórych osób z trudnościami w czytaniu, takimi jak dysleksja - jasne kolory (wysoka luminancja) nie są czytelne. Potrzebują oni niskiej luminancji.

Brązowy tekst na ciemnym tle, i tekst na brązowym tle.

Przeglądarki internetowe powinny umożliwić ludziom zmianę koloru tekstu i tła, a strony internetowe muszą działać, gdy ludzie zmieniają kolory.

(Ten wymóg dostępności jest czasem nazywany wystarczającym „kontrastem kolorów”; jednak jest to niepoprawne - technicznie jest to „kontrast luminancji” Na tej stronie używamy „współczynnika kontrastu” jako skrótu od „współczynnika kontrastu luminancji”, ponieważ jest w mniejszym stopniu żargonowy.). O kontraście trzeba wiedzieć znacznie więcej, właśnie wprowadziliśmy tu podstawy.

Co sprawdzać

 • Czy współczynnik kontrastu między zwykłym tekstem a tłem wynosi co najmniej 4,5:1?
 • Czy współczynnik kontrastu między dużym tekstem a tłem wynosi co najmniej 3,0:1?
 • Czy obiekty na grafikach wymaganych do zrozumienia treści mają współczynnik kontrastu w stosunku do tła co najmniej 3:1?

WCAG 2.1 zawiera dwa kryteria sukcesu, które wskazują, jaki powinien być kontrast między treścią a jej tłem, żeby treść była w pełni zauważalna. Kryterium sukcesu 1.4.3 wyznacza minimalne progi kontrastu, gdy wymagany jest poziom AA zgodności z WCAG 2.1), a kryterium 1.4.6 podwyższone progi kontrastu, gdy wymagany jest poziom AAA.

Według tych kryteriów sukcesu, aby zapewnić, że wizualna prezentacja tekstu i obrazów tekstu będzie rozpoznawalna, współczynnik kontrastu powinien wynosić co najmniej:

 • Dla poziomu AA - 1.4.3 Kontrast (minimalny)
  • 4,5 w przypadku małego tekstu,
  • 3,0 w przypadku dużego tekstu.
 • Dla poziomu AAA - 1.4.6 Kontrast (wzmocniony)
  • 7,0 w przypadku małego tekstu,
  • 4,5 w przypadku dużego tekstu.

Jako tekst wystarczająco duży, aby wymagać niższego współczynnika kontrastu uznaje się tekst 18-punktowy lub 14-punktowy pogrubiony, czyli:

 • Mały tekst, według WCAG, jest wtedy, gdy:
  • ma rozmiar mniejszy niż 18 punktów (24 piksele) ALBO
  • ma rozmiar mniejszy niż 14 punktów (19 pikseli) i jest pogrubiona.
 • Duży tekst, według WCAG, jest wtedy, gdy:
  • ma rozmiar co najmniej 18 punktów (24 piksele) ALBO
  • ma rozmiar co najmniej 14 punktów (19 pikseli) i jest pogrubiona.

Sposoby sprawdzania współczynnika kontrastu

Istnieją zasadniczo trzy sposoby sprawdzania kontrastu. Każdy ma mocne i słabe strony.

 1. Tabela współczynników kontrastu - narzędzie wyświetla tabelę wszystkich współczynników kontrastu, jakie można uzyskać z kombinacji użytych na stronie kolorów. Niektóre narzędzia pokazują, gdzie na stronie internetowej znajduje się wskazana kombinacja kolorów.
  • Zalety: Kompleksowe.
  • Wady: Może być niedokładne, może pokazywać także kombinacje kolorów, których nie ma stronie.
 2. Próbnik koloru (zakraplacz) - narzędzie pozwala wybrać kolor tekstu i kolor tła, a następnie pokazuje współczynnik kontrastu.
  • Zalety: Dokładne.
  • Wady: Naraz można przetestować tylko jedną kombinację kolorów. Użytkownicy muszą widzieć i używać myszy.
 3. Wyłączenie kolorów. Narzędzie wyświetla stronę w skali szarości.
  • Zalety: Zapewnia bezpośrednie doświadczenie.
  • Wady: Nieprecyzyjne, nie przedstawia wartości współczynnika kontrastu.

Sprawdzanie kontrastu

Istnieje wiele narzędzi umożliwiających sprawdzanie kontrastu. Lista kilku narzędzi, z których można skorzystać, została podana w ostatniej sekcji tego poradnika.

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące sprawdzania kontrastu za pomocą rozszerzenia WCAG Color Contrast Checker przeznaczonego dla przeglądarek Chrome i Firefox.

Sprawdzanie kontrastu za pomocą WCAG Color Contrast Checker

 1. Otwórz stronę, którą chcesz sprawdzić.
 2. Uruchom narzędzie WCAG Color Contrast Checker. Kontroler zostanie wyświetlony w panelu po lewej stronie ekranu. Niestety, nie można manipulować jego położeniem, a często zasłania część sprawdzanej strony. Kontroler domyślnie sprawdza poprawność kontrastu na poziomie wymagań AA. Jeśli wymagana jest zgodność z WCAG 2.1 na poziomie AAA, można zmienić ustawienie domyślne na liście rozwijanej w górnej części kontrolera, opisanej etykietą Level (Poziom).
  • Tabela współczynników kontrastu. W głównej części panelu wyświetlana jest tabela wykrytych kombinacji kolorów tekstu i tła oraz danych dotyczących kontrastu. Zielona fiszka oznacza wystarczający kontrast, czerwony znak x oznacza niewystarczający kontrast. Obok ikony podawany jest wyliczony współczynnik kontrastu. Następnie rozmiar tekstu – słowo small oznacza mały tekst, a słowo large duży tekst. Dla małego tekstu wymagany jest wyższy współczynnik kontrastu, dla dużego – niższy. W następnej kolumnie wyświetlana jest próbka kombinacji kolorów, a w ostatniej kolumnie liczba wykrytych elementów strony i znaczniki HTML, w których dany współczynnik kontrastu został rozpoznany. Aby zobaczyć dokładniejszą statystykę, wystarczy za pomocą przełącznika z lewej strony współczynnika kontrastu rozwinąć szczegółowe informacje. Jeśli wskażesz w tabeli dowolną pozycję, wszystkie wystąpienia elementów z wybranym współczynnikiem kontrastu zostaną otoczone czerwonym obrysem. Niestety, niekiedy trudno go znaleźć, bo może być ukryty pod panelem kontrolera.

  Tabela wyników testu współczynników kontrastu w panelu narzędzia WCAG Color Contrast Checker

  • Próbnik koloru (zakraplacz): Kontroler umożliwia również zbadanie współczynnika kontrastu dowolnej pary kolorów i odczytanie wartości użytych kolorów. Aby zbadać współczynnik kontrastu między treścią i tłem dowolnego elementu strony:
   1. W sekcji Color tool (Narzędzia koloru) zaznacz próbnik koloru obok pola zatytułowanego Foreground color hex (Kolor pierwszego planu w formacie szesnastkowym).
   2. Następnie wskaż na stronie treść, którą chcesz sprawdzić. W polu tekstowym pojawi się szesnastkowy kod wskazanego koloru.
   3. Powtórz tę czynność, by zbadać kolor tła. Tym razem użyj próbnika koloru obok pola zatytułowanego Background color… (Kolor tła). W polu tekstowym pojawi się szesnastkowy kod wskazanego koloru tła, a poniżej zostanie wyświetlona próbka małego i dużego tekstu na tle we wskazanych kolorach.
   4. Sprawdź w tabeli poniżej wyniki wyliczenia współczynnika kontrastu dla małego i dużego tekstu na poziomie AA i AAA.

  Testowanie współczynnika kontrastu za pomocą próbnika kolorów

  • Wyłączenie kolorów: WCAG Color Contrast Checker zapewnia również możliwość sprawdzenia kontrastów za pomocą symulatora widzenia przez osoby z różnymi odmianami ślepoty barw, w tym achromatopsji, czyli osoby widzące tylko w odcieniach szarości:
   1. Z listy rozwijanej color-blindness (ślepota barw) – wybieraj kolejne opcje.
   2. Sprawdź na stronie dla każdej wybranej opcji, czy wszystkie treści są czytelne i mają wystarczający kontrast. Uwaga: Możesz sprawdzić współczynniki kontrastu dla wszystkich wykrytych oryginalnych kombinacji kolorów po przekształceniu ich do skali barw charakterystycznej dla danego typu ślepoty barw.

  Testowanie współczynnika kontrastu z wykorzystaniem symulatora ślepoty barw

Testy w dowolnej przeglądarce

Aby sprawdzić kontrasty w dowolnej przeglądarce:

 1. Otwórz stronę internetową narzędzia oceny dostępności WAVE.
 2. W polu Web page address (‘Adres strony internetowej’) wpisz adres strony internetowej, którą chcesz ocenić.
 3. Kliknij przycisk strzałki WAVE this page! (‘Testuj tę stronę’). Twoja strona internetowa pojawi się w przeglądarce z mnóstwem małych ikon na jej temat. Po lewej stronie w ramce pojawi się panel zarządzania narzędziem WAVE.
 4. W panelu kontrolnym narzędzia WAVE wybierz z paska menu opcję Contrast. Widok sprawdzanej strony zostanie przełączony. W miejscach, w których narzędzie stwierdzi niewystarczający kontrast, znajdują się ikony błędu kontrastu.

  Lokalizacja opcji Kontrast w narzędziu WAVE

  1. Kliknij ikonę, aby wyświetlić komunikat błędu z łączem do szczegółowych objaśnień (w języku angielskim).

  Testowanie kontrastu za pomocą narzędzia WAVE

  1. Sprawdź w panelu kontrolnym WAVE w sekcji Contrast Tools (Narzędzia kontrastu) szczegółowe informacje o wykrytych niewystarczających współczynnikach kontrastu.
   • w polu Foreground color wyświetlany jest szesnastkowy kod koloru pierwszego planu (tekstu),
   • w polu Background color wyświetlany jest szesnastkowy kod koloru tła,
   • obok etykiety Contrast ratio wyświetlany jest wyliczony współczynnik kontrastu
   • poniżej podane jest podsumowanie dla normalnego i dużego tekstu z rozbiciem na poziommy zgodność AA i AAA. Słowo fail oznacza niewystarczający kontrast. Słowo Pass oznacza wystarczający kontrast.

  Wyniki testu kontrastu w narzędziu WAVE

Uwaga: WAVE umożliwia również wzrokowe sprawdzenie kontrastu za pomocą opcji wyświetlenia strony w skali szarości. W tym celu wybierz w panelu kontrolnym łącze: Desaturate page.

Ćwiczenie sprawdzania kontrastów na stronie demo PrzediPo

W ramach ćwiczeń przygotowawczych do powyższych testów możesz sprawdzić problemy z kontrastem w naszym Demo PrzediPo: Niedostępna strona główna.

Wskazówki

 1. Otwórz niedostępną wersję strony Bilety https://przedipo.lepszyweb.pl/before/tickets.html
 2. Użyj jednego z opisanych powyżej sposobów sprawdzania kontrastu:
  • Zwróć uwagę na tabelkę zatytułowaną „daty koncertu”. W nagłówku tabeli znajduje się czarny tekst na szarym tle. Współczynnik kontrastu tego tekstu wynosi 3,88, a tekst, choć pogrubiony, jest zbyt mały, by uznać ten współczynnik kontrastu za wystarczający.
  • Sprawdź również współczynniki kontrastu w komórkach nagłówkowych w tabeli poniżej, przedstawiającej ceny biletów. Tu również współczynnik kontrastu wynosi 3,88.
 3. Otwórz dostępną wersję strony Bilety https://przedipo.lepszyweb.pl/after/tickets.html.
 4. Sprawdź, czy w poprawionej wersji strony został zwiększony współczynnik kontrastu.

Dowiedz się więcej o współczynniku kontrastu

Narzędzia sprawdzające kontrast

 • Color Contrast Analyser: aplikacja działająca w systemie Windows i MacOS. Kilka sposobów ustawiania kolorów, obsługa przezroczystości alfa w kolorach pierwszego planu, symulator ślepoty barw
 • Tota11y: zestaw narzędzi sprawdzających kilka aspektów dostępności cyfrowej, w tym kontrast. Wskazuje elementy z niewystarczającym kontrastem, pokazuje fragment kodu z problematycznym elementem, sugeruje dobór kolorów zapewniających odpowiedni kontrast.
 • Vischeck: symulator ślepoty barw, który może być używany online lub jako wtyczka programu Photoshop, która pojawia się w menu „Filtr”. Narzędzie online symuluje ślepotę kolorów na przesyłanym obrazie lub na określonej stronie internetowej.

< Nagłówki | Łatwe testy - spis treści | Zmiana rozmiaru tekstu>