Każdy dokument powinien mieć zwięzły tytuł opisujący jego temat, funkcję lub cel.
Popraw ten artykuł

Jak zapewnić dostępność

Nadaj każdemu dokumentowi zwięzły unikalny tytuł opisujący jego treść i związek z zestawem dokumentów, jeśli istnieje.

Dlaczego tytuł dokumentu jest ważny?

 • Tytuły nazywają wszelkie utwory, identyfikują je. Bez tytułu trudno byłoby się odwołać do dokumentu.
 • Unikalne tytuły pozwalają ludziom szybko ustalić, gdzie się znajdują oraz czy są zainteresowani treścią dokumentu.
 • Znaczące tytuły stron pomagają użytkownikom zrozumieć treść i cel dokumentu.
 • Dobre tytuły sprawiają, że różne sposoby wyszukiwania w Internecie potrzebnych treści stają się bardziej wydajne i skuteczne.

Krótko mówiąc, tytuły są ważne nie tylko ze względu na dostępność.

Tytuły stron internetowych

Tytuły stron internetowych są:

 • wyświetlane na kartach przeglądarek,
 • wyświetlane w wynikach wyszukiwania,
 • wykorzystywane do tworzenia ulubionych zakładek w przeglądarce,
 • odczytywane przez czytniki ekranu.

Kto odnosi korzyści z tytułów?

Tytuły są użyteczne dla wszystkich użytkowników, ale szczególnie przydatne są dla:

 • osób niewidomych i słabowidzących, ponieważ są zawsze pierwszym elementem dokumentu ogłaszanym przez oprogramowanie do odczytywania ekranu.
 • osób z problemami poznawczymi, ograniczoną pamięcią krótkotrwałą i trudnościami trudnościami w czytaniu, bo pomagają rozróżniać dokumenty, gdy otwartych jest wiele okien lub kart,
 • osób z ograniczeniami ruchu, które podczas nawigacji między dokumentami kierują się dźwiękiem, bo pomagają je rozróżniać.

Standard dostępności

WCAG 2.1, kryterium sukcesu: 2.4.2 Tytuły stron - poziom A: Strony internetowe posiadają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat.

Objaśnienie kryterium sukcesu

KS 2.4.2 Tytuł strony zapewnia zgodność z zasadą funkcjonalności, ponieważ tytuły pomagają osobom z niepełnosprawnościami łatwo uzyskać informacje o celu i treści strony internetowej, dokumentu lub okna aplikacji. Opisowe tytuły stron, dokumentów i okien aplikacji pomagają użytkownikom szybko zorientować się w ich treści i celu, eliminując potrzebę czytania lub interpretowania treści, aby uzyskać te informacje. Opisowe tytuły stron, dokumentów i okien aplikacji ułatwiają nawigację, gdy jednocześnie otwartych jest wiele okien, dokumentów lub stron internetowych.

Tytuły muszą opisywać temat lub przeznaczenie strony, dokumentu lub okna aplikacji prostym i zwięzłym językiem.

W przypadku dokumentów elektronicznych tytuły mogą być oparte na nazwach plików, jeśli są one wystarczająco opisowe. W przypadku oprogramowania komputerowego (aplikacji natywnych, destkopowych) tytuły są zwykle nazwą głównego okna aplikacji (okna najwyższego poziomu) lub odzwierciedlają przeznaczenie określonych ekranów.

Wpływ niespełnienia KS 2.4.2 Tytuł strony na osoby z niepełnosprawnościami

Rodzaj niepełnosprawności Opis wpływu
01. bez wzroku Osoby niewidome nie mogą używać myszy do interakcji z treściami elektronicznymi i zazwyczaj używają technologii wspomagającej, takiej jak czytnik ekranu, aby uzyskać dźwiękowe lub inne alternatywne wyjście dla informacji przedstawianych wizualnie. Aby móc poruszać się po treści, rozumieć jej strukturę i relacje, a także rozumieć znaczenie treści przedstawionych na grafikach i obrazach, treść musi dostarczać tekstowych i programowych wskazówek oprócz treści przedstawionych czysto wizualnie.
02. z ograniczoną sprawnością wzroku Osoby słabowidzące różnią
się między sobą możliwościami korzystania z takich funkcji wzrokowych jak: ostrość widzenia, pole widzenia, wrażliwość na światło i kontrast, postrzeganie ruchu i kształtu. Osoby z ograniczonym widzeniem mogą korzystać lub nie z technologii wspomagających. Dlatego oprócz tekstowych i programowych wskazówek niezbędnych dla technologii wspomagających, TIK muszą również prezentować treści w sposób spójny i przewidywalny. Użytkownicy, którzy oglądają treści za pomocą lup, nie mogą odbierać alertów, ostrzeżeń ani innych treści, jeśli treści te są prezentowane poza spójnym i przewidywalnym wzorcem nawigacyjnym lub jeśli treści te nie są widoczne w dużym powiększeniu. Treści, które ulegają zniekształceniu po powiększeniu, mogą również uniemożliwić niektórym użytkownikom o ograniczonym wzroku zrozumienie treści lub interakcję z nią.  
07. z ograniczeniami możliwości manipulacji Niektóre osoby mogą nie być w stanie wykonywać czynności, które wymagają precyzyjnego sterowania ruchem rąk (klikanie i przeciąganie), gestów zależnych od ścieżki (hasła oparte na ścieżkach) lub działań jednoczesnych (Ctrl + Alt + Del). Zapewnienie alternatywnych sposobów wykonywania tych samych czynności, takich jak wprowadzenie specyfikacji rozmiaru w polu wprowadzania danych w celu zmiany rozmiaru obiektu lub zezwalanie na sekwencyjne naciskanie klawiszy, może umożliwić osobom o ograniczonych możliwościach manipulacji interakcję z tą samą treścią.
08. z ograniczeniami zasięgu i siły Niektóre osoby mogą nie mieć wystarczającej siły, aby wykonywać czynności wymagające pewnego stopnia siły ręki, takie jak ściskanie, chwytanie lub wciskanie kontrolki sprzętowej. Ponadto niektóre osoby, w tym osoby na wózkach inwalidzkich lub osoby niskiego wzrostu, mogą nie być w stanie dosięgnąć elementów sterujących umieszczonych zbyt wysoko lub zbyt daleko od miejsca, w którym mogą uzyskać dostęp do elementów sterujących lub interfejsu urządzenia. Projektanci i programiści TIK muszą wziąć pod uwagę szeroki zakres ograniczeń, siły i zręczności oraz potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich, aby zapewnić interfejsy o ograniczonym zasięgu lub sile.
09. z ograniczonymi umiejętnościami językowymi, poznawczymi i edukacyjnymi  Niektóre osoby potrzebują więcej niż przeciętnie czasu na przetwarzanie informacji, a innym może być trudno wykonać skomplikowane instrukcje. Ponadto niektóre treści mogą rozpraszać lub przytłaczać użytkowników, uniemożliwiając im interakcję z innymi treściami lub ich zrozumienie. Projektanci i twórcy technologii informacyjno-komunikacyjnych muszą wziąć pod uwagę szeroki zakres zdolności poznawczych, aby zapewnić proste i łatwe w użyciu treści

Stosowanie KS 2.4.2 w technologiach informacyjno-komunikacyjnych

Technologia Możliwość zastosowania KS 2.4.2 Tytuł strony
Strony internetowe Twórcy stron podają tytuł w elemencie <title> zawartym w elemencie <head> dokumentu HTML
Oprogramowanie komputerowe Twórcy oprogramowania podają zazwyczaj tytuł aplikacji we właściwości, która jest odwzorowana na właściwość name interfejsu API dostępności dla podstawowej aplikacji lub węzła okna
Dokumenty biurowe Autorzy treści określają tytuł dokumentu we właściwościach dokumentu biurowego.
Dokumenty PDF Autorzy treści określają tytuł dokumentu we właściwościach dokumentu PDF.
Aplikacje mobilne Twórcy aplikacji dla urządzeń mobilnych podają zwykle tytuł aplikacji we właściwości, która jest odwzorowana na właściwość name interfejsu API dostępności dla podstawowej aplikacji lub węzła okna.

Tytuł strony w kodzie HTML

W kodzie strony tytuł strony określony jest za pomocą znacznika <title> umieszczanego na początku sekcji <head>. Może wyglądać np. tak:

<title>Dostępny tytuł strony internetowej | Lepszy Web</title>

Tytuły ramek i ramek wbudowanych

Dokumenty osadzane na stronach internetowych za pomocą ramek i ramek wbudowanych (iframe) również powinny mieć znaczący tytuł. Tytuły dokumentów osadzonych nadaje się za pomocą atrybutu title="".

Przykłady

Tytuł Ocena Wyjaśnienie
Skontaktuj się z nami dobry Nie identyfikuje witryny, ani nie wyjaśnia, kto to są „my”
LepszyWeb.pl - Skontaktuj się z nami lepszy Prawdopodobnie unikalny, ale nie zaczyna się od najbardziej szczegółowych informacji
Skontaktuj się z nami - LepszyWeb.pl najlepszy Tytuł jest zwięzły, opisowy, prawdopodobnie unikalny i identyfikuje witrynę. I wyświetla najpierw najbardziej szczegółowe informacje.

Tytuły innych dokumentów

Dokumenty biurowe

Cyfrowe dokumenty biurowe utworzone w programach MS Word, Libre Office Writter i innych powinny zawierać tytuł dokumentu umieszczony na początku dokumentu i oznakowany stylem Nagłówek 1.

Ponadto, tytuły tych dokumentów powinny być umieszczone w metadanych, które wypełnia się w specjalnym oknie informacji o dokumencie.

Dokumenty PDF

Mimo poprawnego określenia tytułu dokumentu biurowego w aplikacji źródłowej, takiej jak MS Word, tytuł dokumentu zapisanego do dostępnego formatu PDF nie jest rozpoznawany przez przeglądarki i technologie pomocnicze. Jeśli nie mamy możliwości skorygowania właściwości dokumentu PDF w programie Adobe Acrobat Pro, można zapewnić dostępność tytułu, wpisując go w nazwie pliku - bez spacji, wyrazy oddzielamy myślnikami lub znakami podkreślenia.

Prezentacje PowerPoint, Impress…

Każdy ze slajdów utworzonych w takich programach, jak PowerPoint czy Impress, powinnien mieć tytuł, aby czytniki ekranu mogły nawigować do poszczególnych slajdów.

Dowiedz się więcej