Treść strony jest podzielona na obszary kluczowe - punkty orientacyjne
Popraw ten artykuł

Opis testu

Ten test służy ocenie struktury strony internetowej.

Zastosowanie

Wizualne i programowe wyróżnienie kluczowych obszarów strony internetowej. Użycie nowych w HTML5 znaczników strukturalnych oraz atrybutów ARIA.

Obsługa dostępności

W HTML5 wprowadzono nowe znaczniki strukturalne, które opisują role kluczowych obszarów strony (header, nav, main, section, aside, footer).

Specyfikacja WAI-ARIA umożliwia określanie kluczowych obszarów strony za pomocą atrybutów role="banner", role="navigation", role="main" role="aside", role="contentinfo", role="search", role="region".

Mapowanie do standardów dostępności

Oczekiwania:

 • Cała zawartość strony znajduje się w kluczowych obszarach strony objętych znacznikami lub atrybutami ARIA definiującymi punkty orientacyjne, odpowiednio do celów tych obszarów:
  • znacznikiem header lub atrybutem role="banner" (nagłówek strony, tylko jeden)
  • atrybutem role="search" (wyszukiwanie)
  • znacznikiem footer lub atrybutem role="contentinfo" (stopka strony, tylko jedna)
  • znacznikiem nav lub atrybutem role="navigation" (nawigacja, jeżeli więcej niż jedna, każda jest jednoznacznie określona etykietą)
  • znacznikiem main lub atrybutem role="main" (obszar treści głównej, tylko jeden)
  • znacznikiem aside lub atrybutem role="complementary" (jeśli więcej niż jeden, każdy jest jednoznacznie określony etykietą)
 • Gdy na stronie istnieje więcej niż jedno wystąpienie typu obszaru, to każdy z nich jest jednoznacznie określony za pomocą:
  • atrybutu aria-labelledby wskazującego na widoczny nagłówek.
  • atrybutu aria-label, jeżeli obszar nie rozpoczyna się od nagłówka.
 • Obszar oznaczony głównym punktem orientacyjnym nie zawiera żadnych bloków treści, które powtarzają się na pozostałych stronach witryny, np. powtarzalnego obszaru nawigacyjnego (nie dotyczy ścieżki powrotu – jej treść jest inna na każdej stronie).
 • Liczba obszarów jest niewielka.
 • Punkt orientacyjny banner nie może być zawarty w innym punkcie orientacyjnym.
 • Punkt orientacyjny contentinfo nie może być zawarty w innym punkcie orientacyjnym
 • Punkt orientacyjny main nie może być zawarty w innym punkcie orientacyjnym
 • Na stronie znajduje się tylko jeden punkt orientacyjny banner
 • Na stronie znajduje się tylko jeden punkt orientacyjny main
 • Na stronie znajduje się tylko jeden punkt orientacyjny contentinfo
 • Każdy punkt orientacyjny ma unikalną rolę lub unikalną kombinację roli oraz etykiety lub tytułu
 • Obszar banner jest na najwyższym poziomie hierachii obszarów funkcjonalnych
 • Obszar main jest na najwyższym poziomie hierachii obszarów funkcjonalnych
 • Obszar contentinfo jest na najwyższym poziomie hierachii obszarów funkcjonalnych
 • Obszary complementary i aside są na najwyższym poziomie hierachii obszarów funkcjonalnych

Założenia, zastrzeżenia lub wyjątki

do opracowania

Testowanie

Metoda badania:

Wykorzystanie narzędzia ujawniającego punkty orientacyjne, inspekcja kodu.

Pomocne narzędzia:

 • skryptozakładka Ladmarks z kolekcji Paula J. Adama. Oznacza punkty orientacyjne. Jeśli zdefiniowane są znacznikiem html – umieszcza etykietę ze znacznikiem na żółtym tle. Jeśli zdefiniowane są atrybutem role, umieszcza etykietę z wartością atrybutu
 • skryptozakładka Duplicate-landmark-roles z kolekcji Pacciello Group. Oznacza obszary, którym zdefiniowano nadmiarowy niepotrzebny atrybut role.
 • skryptozakładka Ladmarks z kolekcji Pixo i University of Illinois. Oznacza nakładkami punkty orientacyjne. W etykiecie nakładki komunikuje zastosowany element HTML oraz dostępną nazwę punktu orientacyjnego.
 • opcja Landmarks w skryptozakładce Tota11y
 • skryptozakładka Web Evaluation Tools udostępniona przez IT Accessibility z NC State University
 • skryptozakładka Active Images z kolekcji Jima Tatchera. Oznacza punkty orientacyjne. Sprawdza i wyświetla etykiety zdefiniowane przez aria-labelledby, a nawet poprawność ortograficzną nazwy tego atrybutu (częsty błąd = jedno ‘l’ zamiast dwóch).

Procedura testowania:

 1. Uruchom podgląd rozmieszczenia punktów orientacyjnych na stronie za pomocą jednego z narzędzi ujawniających punkty orientacyjne (zobacz powyżej: Pomocne narzędzia).
 2. Sprawdź, czy typy punktów orientacyjnych określone użytymi znacznikami bądź atrybutami role zostały odpowiednio zastosowane do kluczowych obszarów strony (tzn. czy znacznik header bądź rola banner została zastosowana do nagłówka strony, znacznik bądź rola main została zastosowana do obszaru zawierającego główną treść strony, itd.
 3. Jeżeli na stronie występuje więcej niż jeden obszar tego samego typu, sprawdź, czy każdy z nich został oznaczony odróżniającą go etykietą lub nagłówkiem. (Uwaga: Jeżeli jakiś obszar nawigacyjny na stronie jest powtórzony, np. w nagłówku i stopce, wówczas może być oznaczony taką samą etykietą).
 4. Sprawdź czy w obszarze głównego punktu orientacyjnego (main), znajdują się tylko niepowtarzalne treści (obszar main nie może zawierać żadnych bloków treści, które powtarzają się na stronach).

Zasoby

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty:

Opracowania

Przypadki testowe

Zaliczone

do opracowania

Niezaliczone

do opracowania