Popraw ten artykuł

Wymagania dostępności

 • 1.1.1 Treść nietekstowa
 • poziom A: Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej

  • Kontrolki użytkownika i wprowadzanie danych przez użytkownika: Jeśli treść nietekstowa jest kontrolką użytkownika lub polem wprowadzania danych, wtedy posiada nazwę opisującą jej przeznaczenie. (Wytyczna 4.1 podaje dodatkowe wymagania dotyczące kontrolek oraz wprowadzania danych przez użytkownika.)
  • Multimedia: Jeśli treścią nietekstową są media oparte na czasie, wtedy alternatywa tekstowa zawiera przynajmniej opisowe określenie treści nietekstowej. (Wytyczna 1.2 podaje dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o media.)
  • Test: Jeśli treść nietekstowa jest testem lub ćwiczeniem, które utraciłoby swój sens ze względu na przedstawienie tej samej treści w postaci tekstu, wtedy alternatywa w postaci tekstu podawać powinna przynajmniej opis pozwalający zrozumieć przeznaczenie treści nietekstowej.
  • Odczucie zmysłowe: Jeśli treść nietekstowa ma za zadanie przede wszystkim tworzyć konkretne odczucie zmysłowe, wtedy alternatywa w postaci tekstu jest opisem pozwalającym zrozumieć przeznaczenie treści nietekstowej.
  • CAPTCHA: Jeśli celem treści nietekstowej jest potwierdzenie, że do treści ma dostęp człowiek, a nie komputer, wtedy dostarcza się alternatywę w postaci tekstu, która identyfikuje oraz opisuje cel treści nietekstowej. Dostarcza się również alternatywnych zabezpieczeń typu CAPTCHA, dostosowanych do różnych możliwości percepcji użytkowników, uwzględniając różne rodzaje niepełnosprawności.
  • Cele dekoracyjne, formatowanie, treść niewidoczna: Jeśli treść nietekstowa pełni wyłącznie funkcję dekoracyjną, używana jest do formatowania wizualnego lub też nie jest przedstawiana użytkownikowi, powinna być wdrożona w sposób umożliwiający technologiom wspomagającym jej zignorowanie.
 • 1.3.1 Informacje i relacje - poziom A: Informacje, struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawiane w treści mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu.

 • 1.3.2 Zrozumiała kolejność - poziom A: Jeśli kolejność, w jakiej przedstawiona jest treść, ma znaczenie dla zrozumienia treści — kolejność taka musi być możliwa do odczytania przez program komputerowy.

 • 4.1.2 Nazwa, rola, wartość** - **poziom AA: Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym, ale nie tylko elementów formularzy, łączy oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola (przeznaczenie) mogą być odczytane przez program komputerowy, a stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione przez program komputerowy; powiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających.

Uzasadnienie metody badania

Znaczące informacje dostarczane wyłącznie przez CSS mogą nie być odwzorowane w Obiektowym Modelu Dokumentów (DOM). Informacje równoważne muszą być dostępne bez CSS.

Ograniczenia, założenia lub wyjątki

 • W tym teście uwzględniono tylko techniki CSS określone jako defekty w WCAG 2.0 poziom A i poziom AA. Mogą istnieć inne techniki CSS, które wpływają na zgodność.
 • W tym teście uwzględniono style śródliniowe.

Procedura testu dla KS 1.1.1 Treść nietekstowa oraz 4.1.2 Nazwa, rola, wartość

Identyfikacja treści

Znaczące obrazy tła renderowane przez CSS

Instrukcja testowania

 1. Sprawdź, czy znaczący obraz CSS zawiera równoważny tekstowy opis alternatywny:
  1. dodany za pomocą atrybutu ARIA role="img" i niepustej wartości atrybutu aria-label ORAZ
  2. wartość atrybutu aria-label zapewnia te same informacje, co znaczący obraz tła

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 1.1.1, KS 4.1.2 oraz wymaganie podstawowe nr 18 kończy się niepowodzeniem.

Procedura testu dla KS 1.3.1 Informacje i relacje

Identyfikacja treści

Znacząca treść strony wstawiana przez CSS przy użyciu ::before lub ::after.

Instrukcja testowania

 1. W przypadku treści znaczących dostarczanych za pośrednictwem CSS sprawdź, czy dostępne są równoważne informacje bez zawartości CSS.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 1.3.1 oraz wymaganie podstawowe nr 18 kończy się niepowodzeniem.

Procedura testu dla KS 1.3.2 Zrozumiała kolejność

Identyfikacja treści

Treść pozycjonowana za pomocą CSS::

Instrukcja testowania

 1. Sprawdź, czy kolejność czytania treści (w kontekście) jest poprawna bez właściwości CSS position.
 2. Sprawdź, czy znaczenie treści (w kontekście) jest zachowane bez właściwości position CSS position.

Wynik testów

Jeżeli którakolwiek z powyższych prób zakończy się niepowodzeniem, wówczas test KS 1.3.2 oraz wymaganie podstawowe nr 18 kończy się niepowodzeniem.

Procedura testu dla KS 4.1.2 Nazwa, rola, wartość

Zobacz: 5. Treść zmienna.

Wskazówki dotyczące usprawniania procesu testowego

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty: