Proces testowy Trusted Tester został pierwotnie stworzony przez Biuro Dostępnych Systemów i Technologii (OAST) w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) Stanów Zjednoczonych, a później przyyjęty przez kilka innych amerykańskich agencji federalnych. Jest to zestaw procedur testowych, ktorych celem jest stwierdzenie zgodności treści stron internetowych ze Zmienioną Sekcją 508, która w całości implementuje WCAG 2.0.
Popraw ten artykuł

O dokumencie

Kto powinien korzystać z tego dokumentu

Niniejszy dokument został zaprojektowany i jest przeznaczony do użytku przez Trusted Testerów.

Zaufany Tester to osoba certyfikowana do zapewniania dokładnych i powtarzalnych wyników testów zgodności treści stron internetowych ze Zmienioną Sekcją 508. Zaufany tester postępuje zgodnie ze zmienionym procesem testowania zgodności stron internetowych z sekcją 508, używa zatwierdzonych narzędzi testowych i ocenia aplikacje internetowe pod kątem zgodności ze Zmienionymi normami 508. Zaufani testerzy to osoby, które zdały egzamin certyfikacyjny Trusted Tester.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Zrewidowanego Kursu Szkoleniowego i Egzaminu dla Zaufanych Testerów 508, skontaktuj się z Biurem Pomocy ds. Dostępności Systemów i Technologii Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (OAST), dostępnym pod adresem accessibility@dhs.gov.

Harmonizacja z testami podstawowymi

Ten proces testowy obejmuje wszystkie testy zawarte w wersji 3.0 dokumentu “Zharmonizowane procesy dla Zmienionych testów 508”: Podstawowe testy dostępności stron internetowych”. Testy podstawowe ustanowiły minimalne kroki wymagane do ustalenia zgodności ze zaktualizowanymi normami Sekcji 508 oraz WCAG 2.0 poziom A i AA. Instrukcje testowe, które są specyficzne tylko dla Trusted Testera, są oznaczone jako specyficzne dla TT specific lub “bez linii bazowej”. Wyniki tych testów będą odzwierciedlane tylko w wynikach zmienionych testów 508.

Wyniki testów podstawowych będą raportowane osobno i nie będą miały wpływu na wyniki testów specyficznych dla Trusted Testera.

Jak wygląda struktura tego dokumentu

  • Treść wprowadzająca:

    • O tym dokumencie - opisuje cel, odbiorców i zakres tego dokumentu Rozdział 1

    • Środowisko testowe - opisuje środowiska testowe obsługiwane przez ten proces testowy, w tym systemy operacyjne, przeglądarki i narzędzia testujące

    • Wymagania dotyczące raportowania zgodności - zawiera wytyczne

  • Sekcja 508 Testy zgodności - szczegółowo opisuje procesy testowe. Każdy proces testowy zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące tego, jak i co testować, a także instrukcje określania wyników testu dla każdego Warunku testowego.

  • Załączniki - Zawierają tabele referencyjne wskazujące związek między Testów ze Zmienionymi standardami 508 i testami podstawowymi; definicje; dziennik zmian w dokumencie; oraz krótkie podsumowania procesu testowego.

Tylko testy dostępności treści internetowych

Ten proces testowy obejmuje tylko treści internetowe. Zaufany Tester w wersji 4.x i starszych został opracowane dla oryginalnej normy Section 50, która miały osobne wymagania dotyczące sieci i oprogramowania. Wraz ze zmienionymi standardami 508 stosującymi WCAG 2.0 poziom A i AA do sieci, oprogramowania i innych treści elektronicznych, pierwotnym planem było połączenie testów oprogramowania i stron internetowych w jednym procesie testowym.

Ponieważ jednak Zmienione standardy 508 oprócz WCAG 2.0 mają inne wymagania dotyczące oprogramowania, a narzędzia do testowania oprogramowania nie były jeszcze dostępne, proces testowania oprogramowania będzie odrębny. Chociaż nie jest to tak powszechne ze względu na możliwości HTML5, elementy oprogramowania nadal znajdują się w treści WWW w aplikacjach internetowych. Aby przetestować elementy oprogramowania, skorzystaj z procesu testowania oprogramowania.

Podobnie, wszelkie inne systemy operacyjne, przeglądarki lub platformy, takie jak tablety mobilne, muszą być oceniane przy użyciu innych procedur testowych.

Kolejność testów

Numeracja testów w ramach procesu testowego niekoniecznie wskazuje kolejność przeprowadzenia testów. Każdy z testerów i każdy z wnioskujących może określić optymalną kolejność testowania pod kątem zasięgu i wydajności.

Zaleca się jednak, aby pierwszym przeprowadzonym testem był Test 1 Zgodne wersje alternatywne. Identyfikacja zgodnych alternatywnych wersji treści pomaga określić zakres testowania i pozwala uniknąć niepotrzebnych testów. Treści niezgodne z wymaganiami, które posiadają zgodną wersję alternatywną, są wyłączane z testów.

Test 2 Automatyczne odtwarzanie i automatyczna aktualizacja treści oraz Test 3 Miganie są następnie w procesie testowym, a następnie Test 4 Dostęp z klawiatury i fokus. Te testowe kryteria sukcesu WCAG są uwzględnione w [Wymaganie zgodności 5 Brak zakłóceń] (https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/conformance.html). Niespełnienie tych kryteriów powodzenia może kolidować może kolidować z jakimkolwiek użytkowaniem ze strony i może wskazywać na krytyczne problemy z dostępnością.

Proces testowania został zaprojektowany tak, aby usprawnić sekwencję dla testerów; jednakże testerzy mogą zdecydować się na przeprowadzenie testów (po teście 1) w preferowanej przez siebie kolejności. Każdy warunek testu (po teście 1) jest niezależny od testów poprzedzających, ale niektóre z nich odnoszą się do testów, które następują po nim.

Problemy nieobjęte tym procesem testowym

Podczas testów mogą pojawić się problemy, które mogą wpływać na dostępność, ale są to po prostu błędy w kodowaniu i często wpływają na ogólną użyteczność dla wszystkich użytkowników. Przykładem może być łącze, który prowadzi do niewłaściwej strony docelowej. Testerzy mogą powiadomić programistę o tych problemach w formie komentarza do raportu, ale zazwyczaj błedy te nie powodują braku zgodności, ponieważ wykraczają poza zakres zmienionych standardów Sekcji 508.

Uzasadnienie każdego testu

Poprzednie wersje dokumentu procesu Trusted Tester zawierały uzasadnienie dla każdego testu oparte na interpretacji standardów z sekcji 508. Po odświeżeniu standardów w sekcji 508 i przyjęciu kryteriów sukcesu WCAG 2.0, ta wersja procesu testowego opiera się głównie na uzasadnieniu przedstawionym w Zrozumieć WCAG 2.0: Przewodnik do zrozumienia i wdrożenia Wytycznych dotyczących dostępności treści WWW 2.0. Proces testowy opiera się również na towarzyszącym szkoleniu Trusted Tester w celu zapewnienia dodatkowego opisu i wskazówek pozwalających zrozumieć logikę, która prowadzi każdy test. Każdy krok zawarty w tym dokumencie zawiera jedynie informacje niezbędne do wykonania testu. Jednakże sekcja “Obowiązujące normy” w każdym teście odnosi się do odpowiedniej normy WCAG 2.0 lub sekcji 508 wraz z łączem do odpowiedniego artykułu z dokumentu Understanding WCAG 2.0.