Popraw ten artykuł

Wymagania dostępności

Uwaga: Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi skorzystanie z całej strony, cała treść danej strony (bez względu na to, czy spełnia inne kryteria, czy nie) musi spełnić powyższe kryterium. Więcej informacji: Spełnienie wymagań: brak zakłóceń: Non-Interference.

 • Wymogi zgodności: 5. Brak zakłóceń - Następujące kryteria sukcesu dotyczą całej treści na stronie, włącznie z treścią, która w innych przypadkach nie jest podstawą spełnienia wymogów zgodności, gdyż niezastosowanie poniższych kryteriów mogłoby uniemożliwić jakiekolwiek skorzystanie ze strony: 1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku, 2.1.2 - Brak pułapki na klawiaturę, 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu, 2.2.2: Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie.

Uzasadnienie metody badania

Błyskanie może być spowodowane czynnikami niezależnymi od autorów (np. działaniem wyświetlacza użytkownika, renderowaniem obrazu przez komputer lub problemami z łącznością). Nie ma niezawodnego, ogólnodostępnego lub powszechnie dostępnego rozwiązania do określania wynikowej częstotliwości błyskania dla tego rodzaju czynników.

Ten test rozwiązuje problem błyskania spowodowanego przez samą treść, w tym:

 • Określanie szybkości błyskania na podstawie informacji dostępnych programowo
 • Określenie, czy łączny obszar błysków pojawiających się jednocześnie nie przekracza .006 sterydianów w obrębie 10 stopni pola widzenia monitora (25% na każde 10 stopni pola widzenia monitora) dla osoby patrzącej na monitor z przeciętnej odległości.
 • Określenie, czy względna luminancja  zmienia się o więcej niż 10% dla „pary przeciwstawnych przejść zawierających ostrą/nasyconą czerwień”.
 • Określanie, czy migające elementy zawierają nasyconą czerwień

Ograniczenia, założenia lub wyjątki

 • Możliwe jest, że użytkownicy będą mogli oglądać zawartość w rozdzielczości lub z odległości znacznie różniącej się od rozdzielczości i odległości przewidywanej (założonej).
 • Do celów tego testu podstawowego terminy miganie i mruganie mogą być używane synonimicznie z terminem błysk, blyskanie.
 • Migające elementy, które spełniają ten wymóg, nadal muszą spełniać wymagania KS 2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie, jeśli miganie trwa dłużej niż 5 sekund (Wymaganie podstawowe 21. Limity czasu).
 • Uwaga z KS 2.3.1:
  • Uwaga 1: Ponieważ każda treść, która nie spełnia tego kryterium sukcesu może utrudnić użytkownikowi skorzystanie z całej strony, cała zawartość danej strony (bez względu na to, czy spełnia inne kryteria, czy nie) musi spełnić powyższe kryterium. Zobacz: Wymagania zgodności: Brak zakłóceń.

Procedura testu dla KS 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu

Identyfikacja treści

Wizualnie określ zawartość, która błyska (poza wyjątkami odnotowanymi w zekcji Ograniczenia, założenia lub wyjątki powyżej).

Instrukcja testowania

 1. Określ częstotliwość błyskania. Jeśli częstotliwość błyskania wynosi 3 Hz lub mniej (trzy błyski w ciągu jednej sekundy), dalsze badanie nie jest konieczne.
 2. Jeśli zawartość miga powyżej 3 Hz lub nie można ustalić częstotliwości, sprawdź, czy spełnia ona jedną z następujących warunków:
  1. Łączny obszar błysków pojawiających się jednocześnie w dowolnym kącie widzenia 10 stopni, jest mniejszy niż odpowiednik „małego bezpiecznego obszaru” (tj. mniejszy niż 25% na każde 10 stopni pola widzenia monitora) dla osoby patrzącej na monitor z przeciętnej odległości.
  2. Pary przeciwstawnych przejść nie zawierają ostrej/nasyconej czerwieni ORAZ
   1. Względna luminancja najciemniejszego obrazu wynosi powyżej 0,80 lub
   2. Względna luminancja najciemniejszego obrazu wynosi poniżej 0,80, a maksymalna zmiana względnej luminancji między najciemniejszym i najjaśniejszym obrazem wynosi mniej niż 10%.

Wynik testów

Jeżeli WSZYSTKIE powyższe próby zakończą się niepowodzeniem, wówczas test KS 2.3.1, 5 wymóg zgodności oraz wymaganie podstawowe nr 9 kończy się niepowodzeniem.

Wskazówki dotyczące usprawniania procesu testowego

 • Jeśli treść będzie wyświetlana lub wyświetlana w znacznie różnych rozmiarach lub odległościach (np. treści responsywne przeznaczone do wyświetlania na pulpicie, w telefonie komórkowym i/lub innych wyświetlaczach), treść należy ocenić dla każdego scenariusza.

Techniki WCAG 2.1

Opracowując tę procedurę testową, wzięto pod uwagę następujące wystarczające techniki i typowe defekty:

Nagrania dźwiękowe zarejestrowane wcześniej (transmisje na żywo) nie są objęte tym testem.

Wszystkie wideo bez dźwięku (tylko wideo) nagrane wcześniej.

Uwaga: Treść „tylko wideo” nie obejmuje treści wideo z dźwiękiem, nawet jeśli jest to tylko muzyka w tle, która nie niesie żaddnej znaczącej informacji.

Uwaga: Krótkie efekty animacji, takie jak zmiana stanu przycisku na „wciśnięty” lub „niewciśnięty”, zmniejszanie ikony pliku po zamknięciu pliku, nie są treściami wideo.