Popraw ten artykuł

Wstęp

Ten dokument został opracowany jako część zasobów towarzyszących wprowadzeniu wersji 4 ogólnego standardu poprawy dostępności (RGAA 4).

Przeznaczony jest dla każdego, kto zajmuje się weryfikacją zgodności treści internetowych z RGAA 4. Jest to metodologia testowania dokumentująca kroki weryfikacji, czy kryterium RGAA 4 są spełnione, czy nie.

Metodologię tę należy zatem traktować jako uzupełnienie technicznych ram odniesienia RGAA i nie można jej stosować samodzielnie. Nie zwalnia więc z dokładnej lektury repozytorium technicznego lub szkolenia w zakresie RGAA.

Dla każdego z testów danego kryterium istnieje odpowiednia procedura testowa; realizacja tej procedury może niekiedy wymagać użycia specjalnych narzędzi, w przeciwnym razie do przeprowadzenia większości testów wystarczy przeglądarka internetowa.

Podano również listę narzędzi pomocnych w przeprowadzeniu testów. Zostały wybrane zarówno dlatego, że są często używane przez ekspertów w tej dziedzinie, jak i dlatego, że ułatwiają uzyskanie określonych wyników.

Narzędzia

Najbardziej użytecznym narzędziem jest inspektor kodu, jaki oferuje każda przeglądarka. Pozwala w prosty sposób wyszukać elementy i atrybuty wymagane do testowania dostępności.

Pomoce techniczne wymienione w wybranym środowisku testowym stanowią drugi zestaw niezbędnych narzędzi (patrz sekcja Środowisko testowe). Są one w istocie wymagane do zapewnienia poprawnego renderowania dostępnych treści (alternatywy obrazów, nagłówki linków, nagłówki tabel itp.), szczególnie w przypadku, gdy gdy samo sprawdzenie kodu nie byłoby wystarczające.

Dostępne są inne narzędzia pomagające w wyszukiwaniu elementów treści. Są to często rozszerzenia przeglądarki. Pozwalają zbadać jednego lub więcej aspektów dostępności.

Paski narzędzi to rozszerzenia przeglądarki, które ułatwią wizualne zlokalizowanie określonych elementów w dokumencie:

Poza prostym paskiem narzędzi inne narzędzia zapewniają pełną analizę dokumentu, sygnalizując wizualnie błędy dostępności na stronie lub odwrotnie - elementy, które są dla niej korzystne. Filtry często pozwalają wyświetlać tylko niektóre z tych aspektów. Właśnie to oferuje Wave - rozwiązanie dostępne zarówno internetowo, jak i jako [rozszerzenie przeglądarki] (https://wave.webaim.org/extension/).

Do sprawdzania poprawności kodu źródłowego dokumentu HTML wykorzystywany jest walidator W3C. Należy pamiętać, że do walidacji kodu źródłowego generowanego przez przeglądarkę, musisz użyć opcji Validate by Direct Input („Sprawdź poprawność przez bezpośrednie wprowadzanie”), kopiując źródło HTML generowane przez inspektora kodu przeglądarki.

Dostępne są również rozszerzenia do przeglądarek, ale w korzystaniu z nich należy zachować ostrożność, ponieważ algorytmy walidacji tych rozszerzeń niekoniecznie są aktualne w stosunku do walidatora W3C i dlatego uzyskane wyniki mogą być inne.

Weryfikacji kontrastów kolorów można dookonać za pomocą kilku różnych narzędzi:

  • WCAG Contrast Checker: rozszerzenie Firefox, które umożliwia automatyczną kontrolę kontrastów kolorów tekstu w dokumencie ;
  • Color Contrast Analyser: aplikacja dla systemu Windows lub Mac, która umożliwia kontrolę kontrastu kolorów.

Do weryfikacji drzewa dokumentu i hierarchii tytułów bardzo przydatnesą dwa rozszerzenia:

Analizę plików biurowych można przeprowadzić przy użyciu różnych narzędzi w zależności od formatu pliku:

  • PAC (PDF Accessibility Checker) wersja 3 dla Windows: oprogramowanie umożliwiające sprawdzenie określonych punktów dostępności dokumentów PDF;
  • Word Accessibility Plug-in dla Microsoft Office Windows: rozszerzenie programu Microsoft Word, które umożliwia edycję i sprawdzanie dostępności edytowalnego dokumentu biurowego w formacie .doc; należy pamiętać, że ostatnie wersje narzędzi biurowych firmy Microsoft oferują wbudowaną funkcję sprawdzania dostępności.
  • AccessODF dla LibreOffice: rozszerzenie do sprawdzania dostępności dokumentu LibreOffice Writer; należy pamiętać, że to rozszerzenie nie jest już kompatybilne z najnowszymi wersjami LibreOffice (powyżej wersji 4.0);
  • Ace autorstwa DAISY App jest narzędziem do sprawdzania dostępności plików EPUB.

Wreszcie, stare, ale wciąż przydatne oprogramowanie do oceny potencjału niektórych treści internetowych do wywoływania napadów: PEAT Photosensitive Epilepsy Analysis Tool) dla systemu Windows.

1. Obrazy

Kryterium 1.1. Czy każdy obraz niosący informacje ma alternatywę tekstową??

Kryterium 1.2. Czy każdy obraz dekoracyjny jest prawidłowo ignorowany przez technologie wspomagające?

Kryterium 1.3. Czy dla każdego obrazu niosącego informację, który ma alternatywę tekstową, alternatywa ta jest odpowiednia (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 1.4. Czy dla każdego obrazu użytego jako captcha lub jako obraz testu, który ma alternatywę tekstową, alternatywa ta określa charakter i funkcję obrazu?

Kryterium 1.5. Czy dla każdego obrazu użytego jako captcha istnieje alternatywne rozwiązanie dostępu do treści lub do funkcji captcha?

Kryterium 1.6. Czy każdy obraz niosący informację ma opis szczegółowy, jeśli to konieczne??

Kryterium 1.7. Czy dla każdego obrazu niosącego informację, który ma opis szczegółowy, opis ten jest odpowiedni?

Kryterium 1.8. Każdy obraz tekstu niosący informację, w razie braku mechanizmu zastępowania, powinien być, o ile to możliwe, zastąpiony tekstem formatowanym. Czy ta zasada jest przestrzegana (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 1.9. Czy każda legenda obrazu jest, jeśli to konieczne, poprawnie powiązana z odpowiadającym obrazem?

2. Ramki

Kryterium 2.1. Czy każda ramka ma tytuł ramki?

Kryterium 2.2. Czy dla każdej ramki, która ma tytuł ramki, ten tytuł jest odpowiedni?

3. Kolory

Kryterium 3.1. Na żadnej stronie internetowej informacje nie mogą być podawane wyłącznie kolorem. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Kryterium 3.2. Czy na każdej stronie internetowej kontrast między kolorem tekstu a kolorem tła jest wystarczająco wysoki (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 3.3. Czy na każdej stronie internetowej kolory użyte w elementach interfejsu lub elementach graficznych niosących informacje są wystarczająco kontrastowe (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

4. Multimedia

Kryterium 4.1. Czy nagrane media oparte na czasie mają, jeśli to konieczne, transkrypcję lub audiodeskrypcję (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 4.2. Czy dla każdych nagranych mediów opartych na czasie, które mają transkrypcję lub audiodeskrypcję zsynchronizowaną, są one odpowiednie (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 4.3. Czy wszystkie nagrane media oparte na czasie mają, jeśli to konieczne, napisy zsynchronizowane (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 4.5. Czy każde nagrane medium oparte na czasie ma, jeśli to konieczne, zsynchronizowaną audiodeskrypcję (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 4.7. Czy wszystkie media oparte na czasie są wyraźnie określone (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 4.8. Czy wszystkie media nieoparte na czasie mają, jeśli to konieczne, alternatywę tekstową (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 4.9. Czy w przypadku wszystkich mediów nieopartych na czasie, które mają alternatywę, alternatywa ta jest odpowiednia?

Kryterium 4.10. Czy każdy dźwięk uruchomiony automatycznie może być kontrolowany przez użytkownika?

Kryterium 4.11. Czy przeglądanie wszystkich mediów opartych na czasie jest, jeśli to konieczne, kontrolowane przy pomocy klawiatury i dowolnego urządzenia wskazującego?

Kryterium 4.12. Czy przeglądanie wszystkich mediów nieopartych na czasie jest kontrolowane przy pomocy klawiatury i dowolnego urządzenia wskazującego?

Kryterium 4.13. Czy każde medium oparte na czasienieoparte na czasie jest kompatybilne z technologiami wspomagajacymi (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

5. Tabele

Kryterium 5.1. Czy każda złożona tabela danych ma podsumowanie?

Kryterium 5.3. Czy w przypadku każdej tabeli układu treść zlinearyzowana pozostaje zrozumiała (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 5.4. Czy dla każdej tabeli danych, która ma tytuł, tytuł jest poprawnie powiązany z tabelą?

Kryterium 5.6. Czy dla każdej tabeli danych, każdy nagłówek kolumn i każdy nagłówek wiersza są poprawnie zadeklarowane?

Kryterium 5.7. Czy dla każdej tabeli danych używana jest odpowiednia technika umożliwiająca powiązanie każdej komórki danych z jej nagłówkami (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 5.8. Żadna tabela układu nie może używać elementów przeznaczonych dla tabel danych. Czy ta zasada jest przestrzegana?

6. Łącza

Kryterium 6.1. Czy każde łącze jest zrozumiałe (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 6.2. Czy na każdej stronie internetowej każde łacze, z wyjątkiem kotwic ma tekst?

7. Skrypty

Kryterium 7.1. Czy każdy skrypt jest, jeśli to konieczne, kompatybilny z technologiami wspomagającymi?

Kryterium 7.2. Czy dla każdego skryptu, który ma alternatywę, alternatywa ta jest odpowiednia?

Kryterium 7.3. Czy każdy skrypt może być kontrolowany za pomocą klawiatury i dowolnego urządzenia wskazującego (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 7.4. Czy w przypadku każdego skryptu, który inicjuje zmianę kontekstu, użytkownik jest o tym powiadamiany lub nad nim kontrolę?

Kryterium 7.5. Czy na każdej stronie internetowej komunikaty o staniepoprawnie odwzorowane przez technologie wspomagające

8. Elementy obowiązkowe

Kryterium 8.1. Czy dla każdej strony internetowej został określony typ dokumentu?

Kryterium 8.2. Czy dla każdej strony internetowej kod źródłowy jest poprawny zależnie od określonego typu dokumentu (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 8.3. Czy na każdej stronie internetowej jest określony domyślny język?

Kryterium 8.4. Czy dla każdej strony internetowej, która ma domyślny język, kod języka jest odpowiedni?

Kryterium 8.5. Czy każda strona internetowa ma tytuł strony?

Kryterium 8.6. Czy dla każdej strony internetowej, która ma tytuł strony, ten tytuł jest odpowiedni?

Kryterium 8.7. Czy dla każdej strony internetowej każda zmiana języka jest wskazana w kodzie źródłowym (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 8.8. Czy dla każdej strony internetowej każda zmiana języka jest odpowiednia?

Kryterium 8.9. Na żadnej stronie internetowej znaczniki nie są używane tylko do celów prezentacji. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Kryterium 8.10. Czy na każdej stronie internetowej sygnalizowana jest zmiana kierunku czytania?

9. Struktura informacji

Kryterium 9.1. Czy na każdej stronie internetowej informacje mają strukturę określoną przez odpowiednie użycie nagłówków?

Kryterium 9.2. Czy na każdej stronie internetowej struktura dokumentu jest spójna (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 9.3. Czy na każdej stronie internetowej każda lista ma odpowiednią strukturę?

Kryterium 9.4. Czy na każdej stronie internetowej każdy cytat jest poprawnie oznaczony?

10. Prezentacja informacji

Kryterium 10.1. Czy na witrynie internetowej arkusze stylów są używane do kontroli prezentacji informacji?

Kryterium 10.3. Czy na każdej stronie internetowej informacja pozostaje zrozumiała, gdy arkusze stylów są wyłączone?

Kryterium 10.4. Czy na każdej stronie internetowej tekst pozostaje czytelny, gdy rozmiar czcionki jest zwiększony co najmniej do 200%? (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 10.5. Czy na każdej stronie internetowej deklaracje CSS kolorów tła elementu i fontu są poprawnie używane?

Kryterium 10.6. Czy na każdej stronie internetowej łącze tekstowe, którego charakter nie jest oczywisty, jest widoczne na tle otaczającego tekstu?

Kryterium 10.7. Czy na każdej stronie internetowej dla każdego elementu oznaczanego fokusem oznaczenie fokusem jest widoczne?

Kryterium 10.8. Czy na każdej stronie internetowej wszystkie treści ukryte są ignorowane przez technologie wspomagające?

Kryterium 10.9. Na żadnej stronie internetowej informacja nie może być podawana wyłącznie przez kształt, rozmiar lub położenie. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Kryterium 10.10. Na żadnej stronie internetowej informacja nie może być podawana wyłącznie przez kształt, rozmiar lub położenie. Czy ta zasada została zaimplementowana w adekwatny sposób?

Kryterium 10.11. Czy dla każdej strony internetowej treść może być prezentowana bez konieczności przewijania w pionie i poziomie w przypadku okien o wysokości 256 pikseli lub szerokości 320 pikseli (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 10.12. Czy na każdej stronie internetowej użytkownik może na nowo określać właściwości dotyczące odstępów w tekście bez utraty treści lub funkcjonalności (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 10.13. Czy na każdej stronie internetowej dodatkowa treść pojawiaj się po przeniesieniu fokusu klawiatury lub najechaniu kursorem na element interfejsu kontrolowany przez użytkownika (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 10.14. Czy na każdej stronie internetowej dodatkowe treści odsłaniane przez style CSS mogą być wyświetlane tylko po przeniesieniu na komponent interfejsu fokusu klawiatury lub kursora dowolnego urządzenia wskazującego?

11. Formularze

Kryterium 11.1. Czy każde pole formularza ma etykietę?

Kryterium 11.2. Czy każda etykieta powiązana z polem formularza jest odpowiednia (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 11.3. Czy w każdym formularzu, każda etykieta powiązana z polem formularza mającym tę samą funkcję i powtarzanym wielokrotnie na tej samej stronie lub zestawie stron jest spójna?

Kryterium 11.4. Czy w każdym formularzu, każda etykieta pola i powiązane z nią pole są umieszczone obok siebie (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 11.5. Czy w każdym formularzu podobne pola są pogrupowane, jeśli to konieczne?

Kryterium 11.7. Czy w każdym formularzu każda legenda powiązana z grupą pól formularza jest odpowiednia?

Kryterium 11.8. Czy w każdym formularzu elementy tego samego rodzaju na liście wyboru są pogrupowane w odpowiedni sposób?

Kryterium 11.9. Czy w każdym formularzu tytuł każdego przycisku jest odpowiedni?

Kryterium 11.10. Czy w każdym formularzu sprawdzanie poprawności danych jest stosowane w odpowiedni sposób?

Kryterium 11.11. Czy w każdym formularzu kontrola wprowadzania jest wsparta, jeśli to konieczne, sugestiami ułatwiającymi poprawę błędów wprowadzania?

Kryterium 11.12. Czy każdy formularz, który modyfikuje lub usuwa dane, albo który przesyła odpowiedzi do testu lub egzaminu, albo którego poprawność ma konsekwencje finansowe lub prawne, spełnia jeden z tych warunków?

Kryterium 11.13. Czy można określić przeznaczenie pól formularza, aby ułatwić automatyczne wypełnianie pól danymi użytkownika?

12. Nawigacja

Kryterium 12.3. Czy strona „mapa witryny” jest odpowiednia?

Kryterium 12.4. Czy w każdym zestawie stron strona „mapa witryny” jest osiągalna w taki sam sposób?

Kryterium 12.6. Czy na każdej stronie internetowej kluczowe obszary (obszar nagłówka witryny, obszar głównej nawigacji, obszar treści głównej, obszar stopki witryny, obszar wyszukiwarki) mogą być zidentyfikowane, osiągane i pomijane?

Kryterium 12.7. Czy na każdej stronie są łącza pomijające powtarzalne bloki treści lub łącze szybkiego dostępu do obszaru treści głównej (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 12.9. Na żadnej stronie internetowej nawigacja nie może zawierać pułapki na klawiaturę. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Kryterium 12.10. Czy na każdej stronie internetowej użytkownik może kontrolować każdy skrót klawiaturowy tylko za pomocą jednego klawisza (mała lub duża litera, znak interpunkcyjny, cyfra lub symbol)?

Kryterium 12.11. Czy na każdej stronie internetowej dodatkowa treść, która pojawia się po najechaniu kursorem, uzyskaniu fokusu klawiatury lub aktywacji elementu interfejsu, jeśli to konieczne, jest dostępna za pomocą klawiatury?

13. Przeglądanie

Kryterium 13.1. Czy na każdej stronie internetowej użytkownik ma kontrolę nad każdym limitem czasu przeznaczonego na modyfikację treści (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 13.2. Na żadnej stronie internetowej otwarcie nowego okna nie może nastąpić bez działania użytkownika. Czy ta zasada jest przestrzegana?

Kryterium 13.3. Czy na każdej stronie internetowej każdy dokument biurowy do pobrania ma, jeśli to konieczne, dostępną wersję (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 13.4. Czy dla każdego dokumentu elektronicznego, który ma dostępną wersję, wersja ta zawiera te same informacje?

Kryterium 13.5. Czy na każdej stronie internetowej każda zaszyfrowana treść (ASCII art, emotikony, zaszyfrowany tekst) ma alternatywę?

Kryterium 13.6. Czy na wszystkich stronach w przypadku każdej zaszyfrowana treść (ASCII art, emotikony, zaszyfrowany tekst), która ma alternatywę, ta alternatywa jest odpowiednia?

Kryterium 13.7. Czy na każdej stronie internetowej nagłe zmiany luminancji lub efekty błyskowe są poprawnie używane?

Kryterium 13.8. Czy na każdej stronie internetowej użytkownik może kontrolować każdą animowaną lub migającą treść?

Kryterium 13.9. Czy na każdej stronie internetowej można przeglądać proponowaną treść niezależnie od orientacji ekranu (pionowej lub poziomej) (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 13.10. Czy na każdej stronie internetowej z funkcji używanych lub dostępnych za pomocą złożonego gestu można korzystać również za pomocą prostego gestu (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 13.11. Czy na każdej stronie internetowej można anulować działania uruchamiane urządzeniem wskazującym (wskaźnik myszy, dotyk palcem, rysikiem) w interaktywnym punkcie ekranu (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?

Kryterium 13.12. Czy na każdej stronie internetowej funkcjonalności wymagające ruchu urządzenia lub gestu użytkownika można wykonać w alternatywny sposób (z wyjątkiem przypadków szczególnych)?