Metoda RGAA jest przykładem kompleksowej propozycji systemu oceniania zgodności stron internetowych z wymogami dostępności zdefiniowanymi w WCAG 2.0. Jest efektem doświadzeń francuskich.
Popraw ten artykuł

Historia metody

Początki metodyce RGAA dało francuskie stowarzyszenie BraileNet, które już w 2003 roku opracowało i opublikowało pod nazwą AccessiWeb, aby zapewnić ujednolicone podejście do kontroli zgodności usług sieciowych dla WCAG. Ta metoda została szeroko rozpowszechniona we Francji oraz w świecie francuskojęzycznym.

W 2009 roku francuska administracja rządowa opublikowała pierwszą wersję „ogólnych wytycznych dostępności dla administracji” („Référentiel Général d’Accessibilité des Administrations”, w skrócie RGAA). Wytyczne były adaptacją WCAG 2.0 na potrzeby administracji francuskiej, wzbogaconą o szczegółowe instrukcje oceniania zgodności. W wytycznych wykorzystano dorobek stowarzyszenia BraileNet.

W 2014 roku stowarzyszenie BraileNet z grupą firm wygrało przetarg na aktualizację RGAA, w wyniku którego zostało wykonawcą tego rządowego zamówienia. 29 kwietnia 2015 roku udostępniono wersję 3.0 RGAA, która w dużej mierze korzysta z repozytorium AccessiWeb HTML5/ARIA.

W swej istocie RGAA to nie są tylko „ogólne wytyczne”, jak można by wnosić z nazwy. Jest to bogaty zasób cyfrowy, dostarczający precyzyjnych sposobów badania i oceniania dostępności stron internetowych.

Polskie tłumaczenie RGAA

W 2018 roku tłumaczenie RGAA wykonane przez pracowników Ministerstwa Cyfryzacji udostępniono na stronie Dostępność cyfrowa. Dzięki temu polskie zasoby poświęcone dostępności cyfrowej wzbogaciły się o niezwykle cenne i jedyne w takim wymiarze źródło metodyki oceniania dostępności.

Na podstawie tłumaczenia udostępnionego przez Ministerstwo Cyfryzacji Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl przygotowała i opublikowała internetową wersję RGAA systematycznie poprawianą.

Struktura RGAA

Całe repozytorium metody(ki) RGAA składa się z 6 sekcji:

 1. Kryteria i testy - uporządkowane w 13 kategorii - tematów,
 2. Słownik - definiujący i ujednoznaczniający stosowane terminy,
 3. Przypadki szczególne - prezentacja odstępstw od wymogów zdefiniowanych w kryteriach,
 4. Uwagi techniczne - wyjaśnienia dotyczące obsługi niektórych elementów HTML5,
 5. Baza referencyjna - kombinacje technologii, systemów operacyjnych i przeglądarek, które pozwalają stwierdzić, że oprogramowanie oparte na HTML5/ARIA „wspiera dostępność”, jak zdefiniowano w WCAG 2.0.
 6. Referencje - lista wykorzystanych źródeł i referencji

Kryteria i testy

Zdefiniowane w WCAG kryteria sukcesu zostały w RGAA przetransponowane na listę kryteriów i testów, które muszą być spełnione, aby zapewnić dostępność.

Specyfikacja RGAA zawiera ogółem blisko 280 testów dla 133 kryteriów uporządkowanych w 13 kategorii. RGAA stosuje wprawdzie własne kryteria sukcesu, ale każde z nich jest zmapowane z odpowiednimi kryteriami sukcesu oraz technikami WCAG, co powoduje, że RGAA są w pełni zgodne z WCAG. Nie znaczy to - oczywiście - że odwrotne stwierdzenie jest prawdziwe. WCAG nie są w pełni zgodne z RGAA.

Kryteria i testy są zbudowane zgodnie z następującymi zasadami:

 • Kryterium lub test zadaje pytanie.
 • Kryterium lub test zadaje tylko jedno pytanie i czeka tylko na odpowiedź (uwaga: w przypadku testu ta reguła może mieć pewne wyjątki)
 • Jeśli odpowiedź jest pozytywna, oznacza to, że kryterium jest spełnione, że stwierdzono zgodność z wymaganiami dostępności
 • Kryterium jest powiązane z co najmniej jednym kryterium sukcesu WCAG, którego poziom jest następnie wywnioskowany z najniższego poziomu WCAG;
 • Test lub warunki testu są powiązane przynajmniej z techniką WCAG lub elementem specyfikacji HTML (lub powiązanych uwag).
 • Lista kryteriów poprzedzona jest instrukcją obsługi wyjaśniającą, jak korzystać z repozytorium, gdy kod źródłowy nie jest kodem HTML5.

Lista kryteriów składa się z 13 tematów:

 • Obrazy
 • Ramki
 • Kolory
 • Multimedia
 • Tabele
 • Łącza
 • Skrypty
 • Elementy obowiązkowe
 • Informacje o strukturze
 • Prezentacja informacji
 • Formularze
 • Nawigacja
 • Przeglądanie

Do każdego tematu dołączono informację wskazującą:

 • Powiązane z tematem zasady WCAG (postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość, rzetelność);
 • Ogólne zalecenie dostępności w formie jednego lub dwóch zdań podsumowujących cele tematu.

Następnie pojawia się lista kryteriów sformułowanych w postaci pytań. Każde kryterium posiada swój numer - identyfikator i oznaczone jest poziomem dostępności WCAG (A, podwójne A lub potrójne A) .

Poniżej każdego kryterium znajduje się zestaw testów, definiujących procedury sprawdzania, czy kryterium jest spełnione, oraz łącze do uwag technicznych, jeśli istnieją.

Na końcu znajduje się mapowanie reguł i testów RGAA do międzynarodowego standardu WCAG w następujący sposób:

 • Lista kryteriów sukcesu WCAG (normatywny składnik WCAG), których dotyczy mapowane kryterium RGAA
 • Lista technik wystarczających do spełnienia kryterium i lista błędów (awarii; nienormatywny składnik WCAG) związanych z mapowanym kryterium RGAA

Słownik

Aby zapewnić lepsze zrozumienie dokumentacji technicznej, wyjaśnić i ujednoznacznić terminy dodano słownik. Każdy termin zdefiniowany w słowniku jest powiązany bezpośrednio z listą kryteriów. Definicje stanowią integralną część repozytorium i mają wartość normatywną.

Uwaga dotycząca polskiego tłumaczenia: W tłumaczeniu terminów na języku polski starano się z jednej strony zachować w możliwie największym stopniu wierność oryginałowi, a z drugiej uwzględnić wszędzie gdzie to możliwe, rodzimą tradycję językową.

Przypadki szczególne

Wiele kryteriów RGAA odnosi się do przypadków szczególnych, w których zastosowanie kryterium może podlegać różnym ograniczeniom lub wyjątkom. W dokumencie Przypadki szczególne wymieniono wszystkie przypadki, w których dane kryterium nie ma zastosowania.

Uwagi techniczne

W uwagach technicznych podano wyjaśnienia dotyczące obsługi niektórych elementów HTML5, których obsługa może być zmienna, oraz sposób, w jaki repozytorium proponuje ich obsługę.

Baza referencyjna

Wiele kryteriów RGAA odnosi się do testów wykonywanych z użyciem różnych technologii wspomagających, przeglądarek i systemów operacyjnych. Ten dokument określa zestaw technologii, w oparciu o które należy przeprowadzać testy, aby przekonać się o dostępności dla jak najszerszej grupy odbiorców.

Referencje

Specyfikacja RGAA została sporządzona z wykorzystaniem różnych referencji i źródeł. Dokument referencyjny podaje listę użytych referencji.