Popraw ten artykuł

Logo WAVE

WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) to internetowy walidator dostępności cyfrowej stron internetowych oferowany przez WebAlM, który można również uruchamiać bezpośrednio w przeglądarce internetowej Chrome lub Firefox. Wystarczy je dodać jako rozszerzenie (dodatek) do swojej przeglądarki, pobierając ze składnicy dodatków Google Chrome WebStore lub Mozilla Firefox Add-Ons albo ze strony http://wave.webaim.org/. WAVE może sprawdzać strony, do których dostęp jest chroniony hasłem.

Instalacja dodatku

Dodatek instalujemy tak, jak inne rozszerzenia przeglądarki Mozilla Firefox. Z podręcznego menu przeglądarki wybieramy opcję Dodatki/Pobierz dodatki, a następnie w wyszukiwarce wpisujemy WAVE Toolbar. Po odszukaniu instalujemy dodatek i ponownie uruchamiamy przeglądarkę.

Po zainstalowaniu dodatku w pasku narzędziowym przeglądarki pojawi się jego ikona.

Ikona WAVE w pasku narzędziowym przeglądarki Chrome

Uruchomienie dodatku

Jeśli używasz myszy, możesz uruchomić testowanie dowolnej strony internetowej, klikając w pasku narzędziowym przeglądarki ikonę WAVE.

Jeśli używasz klawiatury, możesz możesz uruchomić testowanie strony otwartej w przeglądarce, naciskając klawisze Ctrl+Shift+U na Windows albo Command+Shift+U na Macu. Możesz również aktywować w menu kontekstowym pozycję „WAVE this page”.

Funkcje dodatku

W chwilę po uruchomieniu na stronie, którą chcemy zbadać, WAVE dzieli okno przeglądarki na trzy panele. W jednym wyświetla raport z testów, w drugim ocenianą stronę, a w trzecim, zwiniętym, kod ocenianej strony ze swoimi adnotacjami. Trzeci panel można odsłonić, naciskając przycisk Code umieszczony przy dolnej krawędzi okna przeglądarki.

Okno przeglądarki po uruchomieniu WAVE i rozwinięciu panelu Code

Wykryte na stronie komponenty dostępności oraz błędy i miejsca, które wymagają weryfikacji człowieka, WAVE oznacza różnobarwnymi ikonami. Czerwonymi oznaczone są błędy, pomarańczowymi alerty, zielonymi - cechy zgodne z wymogami dostępności, niebieskimi - elementy struktury, fioletowymi - elementy oznakowane atrybutami ARIA.

Do wszystkich funkcjonalności WAVE mamy dostęp z panelu sterującego:

Karty panelu sterującego WAVE

  • przełącznik Styles wyłącza arkusze stylów (css), wyświetlając stronę bez formatowania, a precyzyjniej mówiąc - tylko z elementarnym formatowaniem przez przeglądarkę (wyróżnienia nagłówków, list). Niektóre osoby (np. niewidome) mają ustawione automatyczne wyłączanie arkuszy stylów. Użycie przełącznika pozwala sprawdzić, czy wszystkie treści są widoczne, gdy wyłączone są arkusze stylów, oraz czy kolejność elementów treści jest logiczna i zrozumiała.

  • przycisk Summary włącza w panelu sterującym WAVE pierwszą kartę, na której przedstawiona jest statystyka przeprowadzonego badania. Umieszczony na karcie przycisk View details odkrywa szczegółową statystykę, wyświetlaną na kolejnej karcie.

  • przycisk Details włącza kartę, na której przedstawiono szczegółową statystykę udokumentowaną ikonami symbolizującymi wykryty błąd, problem lub informację. Kliknięcie ikony oznacza na stronie czerwonym przerywanym konturem miejsce wymagające uwagi oraz wyróżnia odpowiedni wiersz kodu, jeśli odsłonięty jest panel Code.

  • przycisk Reference włącza kartę, na której można wyświetlić wszystkie ikony i objaśnienia. Na kartach z objaśnieniami znajdują się informacje, co oznacza ikona (What It Means), dlaczego oznaczony aspekt dostępnosci jest ważny (Why It Matters), jak naprawić błąd (How to Fix It), omówienie zastosowanego algorytmu (The Algorithm… in English) oraz odniesienia do kryteriów sukcesu WCAG. Niestety, dla użytkownika, który nie zna języka angielskiego, informacje te nie będą zbytnio przydatne.

  • przycisk Structure włącza kartę, na której prezentowana jest struktura strony - struktura nagłówków i kluczowych obszarów strony, jeśli projektant oznakował punkty orientacyjne. Funkcja ułatwia szybkie sprawdzenie, czy układ strony jest konsekwentny i logiczny.

  • przycisk Contrast włącza kartę z wynikami testów kontrastu, z narzędziem, za pomocą którego można dobrać poprawnie skontrastowane zestawy barw oraz z przełącznikiem Desaturate page / Resaturate page (Zamiana na skalę szarości / Przywrócenie barw. Kliknięcie ikony sygnalizjąjącej bład kontrastu powoduje wyświetlenie w analizatorze kontrastu kodów kolorów, które można chwilowo zmodyfikować, aby dobrać odpowiedniejsze zestawienia. Nowe wartości kolorów można wpisać w polach tekstowych albo ustalić za pomocą próbników i suwaków.

Kliknięcie każdej z wyświetlanych na analizowanej stronie ikony WAVE wyświetla okno dialogowe z krótkim objaśnieniem problemu oraz z odnośnikami:

  • Reference, który włącza w panelu sterującym kartę ze szczegółowymi objaśnieniami problemu
  • Code, który przenosi punkt uwagi w panelu Code na fragment kodu, z któego generowany jest problematyczny element strony.

Okno przeglądarki po uruchomieniu WAVE i rozwinięciu panelu Code

Zakres oceny

WAVE potrafi wykryć 13 błędów dostępności i ostrzec w 38 przypadkach o możliwości wystąpienia problemów z dostępności 38 rodzajów przypadków wymagających.

Błędy dostępności

Zgłaszane błędy dotyczą 11 kryteriów sukcesu na poziomie A (KS 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 3.1.1, 3.3.2, 4.1.2) oraz 2 kryteriów sukcesu na poziomie AA (KS 1.4.3 i 2.4.6).

Ikona Angielski komunikat błędu Tłumaczenie komunikatu błędu
Missing alternative text Brak tekstu alternatywnego
Linked image missing alternative text Łącze graficzne bez tekstu alternatywnego
Spacer image missing alternative text Brak tekstu alternatywnego w obrazie rozdzielającym
Image button missing alternative text Przycisk graficzny bez tekstu alternatywnego
Image map area missing alternative text Obszar mapy odsyłaczy bez tekstu alternatywnego
Image map missing alternative text Mapa odsyłaczy bez tekstu alternatywnego
Invalid longdesc Niepoprawny atrybut longdesc
Missing form label Brak etykiety kontrolki formularza
Empty form label Pusta etykieta kontrolki formularza
Multiple form labels Wiele etykiet dla jednej kontrolki formularza
Broken ARIA reference Niepełne odniesienie ARIA (Istnieje aria-labelledby lub aria-describedby, ale nie istnieje cel odniesienia.
Broken ARIA menu Niepoprawne użycie atrybutu ARIA role="menu" (w menu ARIA nie ma pozycji)
Missing or uninformative page title Brak lub nieinformacyjny tytuł strony (Brak tytułu strony lub tytuł nie jest on opisowy)
Document language missing Brak języka dokumentu (Język dokumentu nie jest określony)
Page refreshes or redirects Automatyczne odświeżanie lub przekierowanie strony (za pomocą znacznika <meta>)
Empty heading Pusty nagłówek (Nagłówek nie ma żadnej treści)
Empty button Pusty przycisk (Przycisk jest pusty lub nie zawiera tekstu o żadnej wartości)
Empty link Puste łącze (Łącze nie ma żadnego tekstu)
Broken skip link Uszkodzone łącze pomijania (Istnieje łącze pomijania, ale nie istnieje cel dla tego łącza lub łącze nie jest dostępne z klawiatury)
Empty table header Pusty nagłówek tabeli (W znaczniku nagłówka tabeli<th> nie ma żadnego tekstu)
Blinking content Migająca treść
Marquee Marquee (Przesuwana treść)

Alerty i informacje o komponentach dostępności

Ostrzeżenia odnoszą się do możliwego naruszenia 17 kryteriów sukcesu, w tym 16 dotyczących kryterium sukcesu na poziomie A (KS 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 3.2.2, 3.3.2) oraz jednego dotyczącego kryterium sukcesu na poziomie AA (KS 1.2.5).

Ikona Angielski komunikat błędu Tłumaczenie komunikatu błędu
Suspicious alternative text Podejrzany tekst alternatywny
Redundant alternative text Nadmiarowy tekst alternatywny
A nearby image has the same alternative text Pobliski obrazek ma ten sam alternatywny tekst
Long alternative text Zbyt długi tekst alternatywny
Long description Długi opis
Orphaned form label Osierocona etykieta (nieprzypisana do kontrolki)
Unlabeled form element with title Kontrolka formularza bez etykiety z title
Missing fieldset Brak fieldset
Fieldset missing legend Brak legend dla fieldset
No heading structure Brak struktury nagłówków
Missing first level heading Brak nagłówka 1. poziomu
No page regions Brak punktów orientacyjnych
Skipped heading level Pominięty poziom nagłówka
Possible heading Możliwe, że to jest nagłówek
Layout table Tabela układu
Possible table caption Możliwe, że jest to podpis tabeli
Broken same-page link Łącze do tej samej strony
Suspicious link text Podejrzany tekst łącza
Redundant link Nadmiarowe łącze
Link to Word document Łącze do dokumentu Word
Link to Excel spreadsheet Łącze do arkusza kalkulacyjnego Excel
Link to PowerPoint document Łącze do dokumentu PowerPoint
Link to PDF document Łącze do dokumentu PDF
Link to document Łącze do dokumentu
Audio/Video Audio/Video
HTML5 video or audio HTML5 wideo lub audio
Flash Flash
Java Applet Aplet Java
Plugin Plugin
Noscript element Element noscript
Device dependent event handler Obsługa zdarzeń zależna od urządzenia
JavaScript jump menu Menu Skocz do oparte na JavaScript
Accesskey Klawisze dostępu
Tabindex tabindex
Very small text Bardzo mały tekst
Justified text Tekst wyrównany obustronnie
Underlined text Tekst podkreślony
Redundant title text Nadmiarowy atrybut title

Dodatkowo WAVE zgłasza jeszcze informacje odnośnie 2 kryteriów sukcesu poza wymienionymi dotychczas (KS 3.1.2 i 4.1.2).

Ogółem WAVE zgłasza błędy, ostrzeżenia i informacje dotyczące 19 spośród 30 kryteriów sukcesu na poziomie A oraz 4 kryteriów sukcesu spośród 20 na poziomie AA (w Polsce obowiązuje wymóg spełnienia 19 z nich). Można uznać z dużym uproszczeniem, że WAVE potrafi nam zwrócić uwagę najwyżej na około 46% możliwych błędów dostępności. 54% pozostałych kryteriów sukcesu WCAG walidator WAVE nie testuje.

Ikona Angielska etykieta Tłumaczenie etykiety
Alternative text Tekst alternatywny
Null or empty alternative text Pusty tekst alternatywny
Null or empty alternative text on spacer Pusty tekst alternatywny w obrazie rozdzielającym
Linked image with alternative text Łącze graficzne z tekstem alternatywnym
Image button with alternative text Przycisk graficzny z tekstem alternatywnym
Image map with alternative text Mapa odsyłaczy z tekstem alternatywnym
Image map area with alternative text Obszar mapy odsyłaczy z tekstem alternatywnym
Form label Etykieta kontrolki formularza
Fieldset Zestaw pól (fieldset)
Skip link Łącze pomijające
Skip link target Cel łącza pomijającego
Element language Język elementu
Heading level 1 Nagłówek 1
Heading level 2 Nagłówek 2
Heading level 3 Nagłówek 3
Heading level 4 Nagłówek 4
Heading level 5 Nagłówek 5
Heading level 6 Nagłówek 6
Ordered list Lista uporządkowana
Unordered list Lista nieuporządkowana
Definition/description list Lista definicji/opisów
Header Nagłówek
Navigation Obszar nawigacji
Search Obszar wyszukiwania
Main content Obszar treści głównej
Aside Obszar uzupełniajacy (aside)
Footer Obszar stopki
Data table Tabela danych
Table caption Podpis tabeli
Table header cell Komórka nagłówkowa tabeli
Column header cell Komórka nagłówkowa kolumny tabeli
Row header cell Komórka nagłówkowa wiersza tabeli
Inline Frame Ramki wbudowane (Inline Frame)
ARIA ARIA
ARIA label Etykieta ARIA (aria-label)
ARIA description Opis ARIA (aria-describedby)
ARIA alert or live region Powiadomienie ARIA lub żywy region
ARIA menu menu ARIA (role="menu")
ARIA button Przycisk ARIA (role="button"
ARIA expanded ARIA rozwinięte (aria-expanded)
ARIA popup ARIA popup (aria-has-popup)
ARIA tabindex ARIA tabindex
ARIA hidden Ukryte atrybutem ARIA (aria-has-popup)

Każdy z wyświetlonych komunikatów należy przeanalizować.

Wszelkie błędy powinny zostać usunięte. Ostrzeżenia i informacje dodatkowe należy przeanalizować i skorygować, o ile jest taka konieczność.