Strona powinna mieć przejrzystą i zozumiałą strukturę i projekt.
Popraw ten artykuł

Jak zapewnić dostepność?

Całą treść każdej strony rozmieść w kluczowych obszarach zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dlaczego to jest ważne?

Przejrzysta i zrozumiała struktura strony znacząco wpływa na dostępność treści, na jej znajdowanie, przeglądanie, rozumienie i wykorzystanie.

Gdy osoba widząca przegląda stronę na ekranie monitora, ogarnia wzrokiem całość i widzi różne bloki zawartości. Doświadczenie mówi jej, co jest nagłówkiem strony, co jest główną treścią i gdzie się ona znajduje, gdzie znajdują się treści poboczne, gdzie znajduje się menu nawigacyjne, gdzie znajduje się obszar wyszukiwania.

Użytkownicy niewidomi i słabowidzący nie mają takiego wspaniałego doświadczenia. Ale technologia wspomagająca, np. czytnik ekranu, może im pomóc zorientować się w organizacji i strukturze strony pod warunkiem, że cała treść strony znajdzie się w odpowiednio oznaczonych obszarach.

Kto odnosi korzyści z dobrej organizacji treści na stronach?

Dobrze zorganizowana treść jest przydatna dla wszystkich użytkowników, ale szczególnie potrzebna jest:

 • osobom z problemami poznawczymi i trudnościami w nauce, bo mogą łatwiej znajdować treści na stronach i ustalać ich priorytety,
 • osobom korzystajacym z czytnikow ekranu, bo mogą bezpośrednio przejść do głównej treści i innych ważnych miejsc na stronie,
 • osobom nawigującym tylko za pomocą klawiatury, bo mogą efektywniej przeglądać strony i korzystać z ich funkcjonalności,
 • osobom korzystającym z oprogramowania wyświetlającego tylko główną treść strony, gdy jest dobrze oznakowana,
 • osobom z wadami wzroku, w tym słabowidzącym, bo pomaga orientować się w rozmieszczeniu treści.

Standard dostępności

Standard dostępności wyznaczają WCAG 2.1 w kryterium sukcesu: 1.3.1 Informacje i relacje - poziom A: Informacje, struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawiane w treści mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu.

Struktura stron a technologie internetowe

Starsze wersje HTML nie posiadały efektywnego sposobu oznaczania struktury stron. Zapewnił je dopiero HTML5, korzystając z dorobku prac nad standardem WAI-ARIA. HTML5 wprowadził:

 • nowe znaczniki semantyczne, takie jak header, nav, main, aside, footer czy section.
 • atrybuty roli obszarów, takie jak banner, navigation, complementary, contentinfo, region, search,
 • atrybuty wzbogacające możliwości etykietowania treści - aria-label oraz aria-labelledby.

Nowymi znacznikami semantycznymi oraz atrybutami roli można oznaczyć kluczowe obszary stron, nazywane punktami orientacyjnymi (ang. landmark).

Nowy w HTML5 atrybut role wywodzi się z technologii WAI-ARIA, a jego początki sięgają jeszcze 2006 roku. Specyfikacja WAI-ARIA określa sposoby uczynienia treści internetowych i aplikacji internetowych bardziej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami. Pomaga zwłaszcza w zapewnianiu dostępności treści dynamicznych oraz zaawansowanych kontrolek interfejsu użytkownika opracowanych przy użyciu Ajax, HTML, JavaScript i pokrewnych technologii.

Nowe znaczniki strukturalne, a w razie potrzeby atrybuty role oraz aria-label i aria-labelledby w zupełności wystarczają, aby oznaczyć kluczowe obszary stron internetowych, takie jak nagłówek strony, treść główna, nawigacja, wyszukiwanie, stopka, treści uzupełniające oraz inne, zdefiniowane przez twórcę strony.

Możliwości definiowania kluczowych obszarów strony przedstawia tabela poniżej:

Role obszarów i odpowiadające im znaczniki HTML
rola obszaru znacznik HTML5 opis
banner header,
gdy jest obszarem najwyższego poziomu (bezpośrednim potomkiem elementu body)
obszar nagłówka strony z takimi elementami identyfikującymi, jak logo, nazwa, nazwa wydawcy, streszczenie (wiersz witryny); w nagłówku strony mogą się znajdować inne kluczowe obszary, takie jak nawigacja czy wyszukiwanie
navigation nav obszar z elementami służącymi do nawigacji po witrynie lub zawartości strony
main main obszar strony z główną treścią
complementary aside obszar strony z treścią poboczną uzupełniającą treść główną
contentinfo footer,
gdy jest obszarem najwyższego poziomu (bezpośrednim potomkiem elementu body)
obszar stopki strony zawierający takie informacje, jak noty o prawach autorskich, łącza do warunków użytkowania i oświadczeń wydawcy o polityce prywatności, dostępności, itp.
form form obszar strony z kolekcją pozycji i obiektów tworzących razem formularz
region section obszar zawierający kluczowe treści strony, których nie opisują role innych obszarów
search ---- obszar ze zbiórem pozycji i obiektów tworzących razem centrum wyszukiwania

Najlepiej używać znaczników. A w przypadku, gdy odpowiedni znacznik nie istnieje albo z jakiegoś powodu nie może być zastosowany, używamy atrybutów roli. Atrybutów roli można również użyć na stronach zbudowanych w starszych wersjach (x)HTML. Używamy ich wówczas jako atrybutów opisujących znaczniki div, np. <div role="main">.

Niekiedy można się jeszcze spotkać z praktyką równoczesnego stosowania znacznika semantycznego oraz atrybutu role, np. <main role="main". Z technicznego punktu widzenia jawne przypisywanie znacznikom domyślnej roli jest nadmiarowe, zbędne. Ale takiej praktyki nie uznaje się za błąd. Zalecano ją w pierwszych latach funkcjonowania HTML5,, aby zmaksymalizować kompatybilność z przeglądarkami internetowymi i technologiami pomocniczymi, które obsługiwały WAI-ARIA, ale nie jeszcze obsługiwały HTML5. Aktualnie nowoczesne przegladarki nie powinny mieć żadnych problemów z ich interpretacją, co można sprawdzić na stronie Czy mogę użyć.

Jak widać w tabeli, tylko obszar pełniący rolę „search” nie ma swego odpowiednika w znacznikach HTML. Rozwiązaniem problemu jest w takim przypadku użycie znacznika ogólnego zastosowania, np. div i przypisanie mu atrybutu role="search". Może to być nie tylko formularz wyszukiwarki, ale też łącza do mapy witryny, rozwijana lista łączy do najważniejszych stron na witrynie, czy inne elementy, które znacznie ułatwią użytkownikowi odnalezienie potrzebnych informacji.

Oznacz kluczowe obszary strony

Twórcy mogą oznaczać kluczowe obszary stron w ich szablonach.

Zasady oznaczania obszarów struktury strony

 • na kluczowe obszary należy podzielić całą stronę, żadna treść nie może się znajdować poza tymi obszarami,
 • każdy obszar musi mieć określoną rolę w strukturze strony nadaną znacznikiem strukturalnym lub atrybutem role,
 • tylko jeden obszar może mieć rolę main, czyli strona może mieć tylko jedną treść główną,
 • obszar main musi być obszarem najwyższego poziomu,
 • tylko jeden obszar może mieć rolę banner, czyli strona może mieć tylko jeden nagłówek strony,
 • obszar banner musi być obszarem najwyższego poziomu,
 • tylko jeden obszar może mieć rolę contentinfo, czyli strona może mieć tylko jedną stopkę strony,
 • obszar contentinfo musi być obszarem najwyższego poziomu,
 • więcej niż jeden obszar może mieć rolę nav,
 • obszar nav może być częścią innego obszaru,
 • więcej niż jeden obszar może mieć rolę complementary,
 • obszary complementary muszą być obszarami najwyższego poziomu
 • więcej niż jeden obszar może mieć rolę search,
 • więcej niż jeden obszar może mieć rolę region,
 • więcej niż jeden kluczowy obszar tego samego typu (pełniący tę samą rolę) musi mieć unikalną nazwę.

Zapewnij kluczowym obszarom dostępne nazwy

Standardowo nazwę kluczowemu obszarowi strony nadaje otaczający go znacznik strukturalny bądź wartość atrybutu role.

W trzech przypadkach ten standardowy sposób zapewnienia nazwy musi być uzupełniony etykietą, aby kluczowy obszar był poprawnie rozpoznawany przez technologię pomocniczą:

 • gdy którąś rolę obszaru stosuje się więcej niż jeden raz na stronie,
 • gdy rola obszaru nadana jest znacznikiem section lub atrybutem role="region",
 • gdy domyślna rola obszaru wymaga zmiany lub sprecyzowania.

We wszystkich trzech przypadkach etykietę można zapewnić w dwojaki sposób:

 • za pomocą atrybutu aria-labelledby,
 • za pomocą atrybutu aria-label.

Jeśli treść obszaru rozpoczyna się od nagłówka h1-h6, można go użyć jako nazwy, korzystając z atrybutu aria-labelledby. Wartością atrybutu jest w takim przypadku wartość atrybutu id elementu nagłówka.

Jeśli obszar nie posiada elementu nagłówka, etykietę zapewniamy za pomocą atrybutu aria-label. Wartością atrybutu jest wtedy tytuł treści, czyli jej nazwa.

Przykład 1. Etykieta z aria-labelledy

<aside aria-labelledby="reklBok">
  <h3 id="reklBok">Reklama</h3>
....
</aside>

Przykład 2. Etykieta z aria-label

<nav aria-label="Główna">
....
</nav>

W etykietach unikamy używania nazw punktów orientacyjnych, ponieważ czytniki ekranu komunikują użytkownikom typ punktu orientacyjnego (rolę obszaru). Na przykład, jeśli niepotrzebnie oznaczysz obszar nawigacji tytułem „Nawigacja witryny”, to czytnik ekranu zakomunikuje użytkownikowi obszar „nawigacja witryny nawigacja”. Etykietą powinno być po prostu słowo „Witryna” albo „Główna”, „Globalna”.

Obszary nawigacyjne są dobrym przykładem przypadków, w których konieczna jest dodatkowa etykieta, precyzująca rolę - czy jest to nawigacja globalna, czy np. nawigacja lokalna po artykule, czy zestaw łączy promujących najnowsze artykuły.

Dobrym przykładem sytuacji, w której domyślna rola obszaru wymaga zmiany jest wykorzystanie elementu <aside> do prezentacji reklamy kontekstowej powiązanej z treścią główną. Umieszczenie reklamy kontekstowej w obszarze objętym znacznikiem <aside> jest w pełni uzasadnione, bo treść reklamy można uznać za uzupełnienie treści głównej, które samo w sobie niesie również odrębną wartość dla użytkownika i może być samodzielną jednostką treści. A tak właśnie w specyfikacji scharakteryzowana jest rola complementary przypisana domyślnie znacznikowi aside. Ale dobrą praktyką jest powiadamianie użytkowników, że mają w tym przypadku do czynienia z reklamą. Oznaczenie tego obszaru etykietą opisującą reklamowy charakter treści będzie z pewnością docenione przez użytkowników korzystajacych z technologii pomocniczych.

Dodaj łącza pomijające

Punkty orientacyjne są bardzo dobrze obsługiwane przez czytniki ekranu.

Podsumowanie

Aby uznać, że strona ma przejrzystą i zrozumiałą strukturę, powinny być spełnione łącznie poniższe warunki:

 • strona jest podzielona na kluczowe obszary - punkty orientacyjne,
 • punkty orientacyjne sa rozróżnialne,
 • rola każdego punktu orientacyjnego jest zrozumiała,
 • rola każdego obszaru jest unikalna,
 • do każdego punktu orientacyjnego istnieje bezpośredni dostęp
 • powtarzajace się punkty orientacyjne są łatwe do zlokalizowania
 • punkty orientacyjne znajdują się w przewidywalnych lokalizacjach
 • punkty orientacyjne są konsekwentnie identyfikowane

Dowiedz się więcej