Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści.
Popraw ten artykuł

Standard dostępności

Nagłówków i etykiet dotyczą także poniższe kryteria sukcesu:

Objaśnienie kryterium sukcesu

KS 2.4.6 Nagłówki i etykiety zapewnia zgodność z zasadą funkcjonalności, ponieważ opisowe nagłówki i etykiety pomagają użytkownikom zrozumieć, jakie informacje są zawarte na stronach internetowych, w dokumentach elektronicznych i aplikacjach oraz w jaki sposób te informacje są uporządkowane. Gdy nagłówki są jasne i opisowe, użytkownicy mogą łatwiej znaleźć poszukiwane informacje i łatwiej zrozumieć relacje między różnymi częściami treści. Etykiety opisowe pomagają użytkownikom zidentyfikować określone składniki w treści.

Celem kryterium sukcesu 2.4.6 Nagłówki i etykiety jest zapewnienie, że każdy użyty nagłówek będzie dokładnie opisywać następującą po nim treść, a każda widoczna etykieta elementu interaktywnego określać jego przeznaczenie.

Kryterium sukcesu 2.4.6 Nagłówki i etykiety uszczegóławia zasadę 2. Funkcjonalności i wytyczną 2.4 Możliwość nawigacji.

Zasada funkcjonalności wymaga, aby „Komponenty interfejsu i nawigacja były możliwe do użycia”. Nagłówki i etykiety będą możliwe do użycia tylko wtedy, gdy będą wystarczająco opisywać treść, której dotyczą.

To, że kryterium sukcesu znalazło się w zestawie objętych wytyczną Możliwość nawigacji wyraźnie precyzuje rolę nagłówków i etykiet jako narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigację, znajdowanie treści, ustalanie, gdzie się znajduje oraz co i jak może zrobić.

Zauważmy, że kryterium sukcesu 2.4.6 nie wymaga ani stosowania nagłówków ani stosowania etykiet, ani też nie wymaga odpowiedniego oznaczania treści użytych jako nagłówki lub etykiety. Gdyby ująć kryterium sukcesu 2.4.6 w zdaniu skontruowanym w trybie instrukcji warunkowej, brzmiałaby ona: jeżeli stosowane są nagłówki i etykiety, to muszą one opisywać temat lub cel treści.

Kwestię odpowiedniego oznaczania nagłówków i etykiet reguluje kryterium sukcesu 1.3.1 Informacje i relacje, a także kryterium 4.1.2 Nazwa, rola, wartość. Wymóg stosowania nagłówków został sformułowany tylko w odniesieniu do sekcji w kryterium sukcesu 2.4.10. Kryterium to zostało ustalone dopiero na poziomie AAA. Natomiast stosowania etykiet, alternatywnie z instrukcjami, wymaga kryterium sukcesu 3.3.2 Etykiety lub instrukcje.

Możliwe jest, że treść spełnia kryterium sukcesu 2.4.6, bo znajdujące się w niej nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści, ale nie spełni kryterium sukcesu 1.3.1 (jeśli nagłówki lub etykiety nie zostaną poprawnie oznaczone lub określone.

I odwrotnie, treść może również spełniać kryterium sukcesu 1.3.1, bo znajdują się w niej odpowiednio oznaczone lub określone nagłówki i etykiety), ale nie spełni kryterium sukcesu 2.4.6, jeśli te nagłówki lub etykiety nie będą wystarczająco jasne lub opisowe.

Elementy sterujące i pola formularzy mogą mieć odpowiednią dostępną nazwę (np. określoną za pomocą aria-label=”…”) i tym samym spełniać kryterium sukcesu 4.1.2, ale nadal mogą nie spełnić kryterium sukcesu 2.4.6, jeśli etykiety określone za pomocą alternatywnych metod zapewnienia dostępnej nazwy nie będą wystarczająco jasne i opisowe.

Kryterium sukcesu 2.4.6 stanowi jednoznacznie, że nagłówki i etykiety mają opisywać treść i cel, czyli jasno i wystarczająco określać, jakie informacje są zawarte w treści, albo określać przeznaczenie etykietowanej kontrolki - jaką akcję wywoła lub jakie informacje użytkownik ma wprowadzić.

Nagłówki służa nawigacji, mogą być skanowane, zarówno wizualnie, jak i przy pomocy technologii wspomagającej. Powinny zatem wyjaśniać, o czym jest strona lub sekcja strony, dokument lub jego część, ekran programu lub jego część, powinny identyfikować sekcje treści w odniesieniu zarówno do strony internetowej lub dokumentu albo ekranu jako całości, jak i do innych sekcji tej samej strony internetowej, dokumentu, ekranu.

Etykiety, które jasno opisują dane, jakie mają być wprowadzone w polach formularzy, pomagają użytkownikom skutecznie wypełniać formularze. Dzięki etykietom, które opisują elementy interfejsu, użytkownicy dowiadują się, jaki jest ich cel i znaczenie.

Korzyści ze spełnienia kryterium sukcesu 2.4.6 Nagłowki i etykiety odniosą wszyscy użytkownicy, że spełnianie tego kryterium ma szczególny wpływ na:

  • osoby, które mają trudności w czytaniu, osoby z ograniczoną pamięcią krótkotrwałą, z ograniczeniami możliwości poznawczych i uczenia się, z trudnościami językowymi,
  • osoby niewidome i z ograniczeniami wzroku,
  • osoby z ograniczeniami ruchu, siły i możliwości manipulacji.

Gdy nagłówki są opisowe, osoby, które mają problemy poznawcze, z czytaniem, z koncentracją uwagi i pamięcią krótkotrwałą mogą łatwiej znajdować poszukiwane treści, nawigować do nich i skupiać się na nich, a dzięki etykietom jasno i zwięźle określającym przeznaczenie elementów interaktywnych osoby z takimi trudnościami mogą efektywnie korzystać z udostępnianych funkcji, wypełniać poprawnie formularze.

Gdy opisowe nagłówki i etykiety są także dobrze oznakowane zgodnie z kryterium sukcesu 1.3.1, pomagają osobom niewidomym i słabowidzącym oraz innym, korzystającym z czytników ekranu przeglądać treści i nawigować do interesujących ich miejsc.

Nagłówki i etykiety nie muszą być długie. Wystarczyć może słowo, a czasem nawet pojedynczy znak, jeśli tylko zapewnia odpowiednią wskazówkę do znajdowania i poruszania się po treści.

Wpływ niespełnienia KS 2.4.6 Nagłówki i etykiety na osoby z niepełnosprawnościami

Rodzaj niepełnosprawności Opis wpływu
01. bez wzroku Osoby niewidome nie mogą używać myszy do interakcji z treściami elektronicznymi i zazwyczaj używają technologii wspomagającej, takiej jak czytnik ekranu, aby uzyskać dźwiękowe lub inne alternatywne wyjście dla informacji przedstawianych wizualnie. Aby móc poruszać się po treści, rozumieć jej strukturę i relacje, a także rozumieć znaczenie treści przedstawionych na grafikach i obrazach, treść musi dostarczać tekstowych i programowych wskazówek oprócz treści przedstawionych czysto wizualnie.
02. z ograniczoną sprawnością wzroku Osoby słabowidzące różnią
się między sobą możliwościami korzystania z takich funkcji wzrokowych jak: ostrość widzenia, pole widzenia, wrażliwość na światło i kontrast, postrzeganie ruchu i kształtu. Osoby z ograniczonym widzeniem mogą korzystać lub nie z technologii wspomagających. Dlatego oprócz tekstowych i programowych wskazówek niezbędnych dla technologii wspomagających, TIK muszą również prezentować treści w sposób spójny i przewidywalny. Użytkownicy, którzy oglądają treści za pomocą lup, nie mogą odbierać alertów, ostrzeżeń ani innych treści, jeśli treści te są prezentowane poza spójnym i przewidywalnym wzorcem nawigacyjnym lub jeśli treści te nie są widoczne w dużym powiększeniu. Treści, które ulegają zniekształceniu po powiększeniu, mogą również uniemożliwić niektórym użytkownikom o ograniczonym wzroku zrozumienie treści lub interakcję z nią.  
07. z ograniczeniami możliwości manipulacji Niektóre osoby mogą nie być w stanie wykonywać czynności, które wymagają precyzyjnego sterowania ruchem rąk (klikanie i przeciąganie), gestów zależnych od ścieżki (hasła oparte na ścieżkach) lub działań jednoczesnych (Ctrl + Alt + Del). Zapewnienie alternatywnych sposobów wykonywania tych samych czynności, takich jak wprowadzenie specyfikacji rozmiaru w polu wprowadzania danych w celu zmiany rozmiaru obiektu lub zezwalanie na sekwencyjne naciskanie klawiszy, może umożliwić osobom o ograniczonych możliwościach manipulacji interakcję z tą samą treścią.
08. z ograniczeniami zasięgu i siły Niektóre osoby mogą nie mieć wystarczającej siły, aby wykonywać czynności wymagające pewnego stopnia siły ręki, takie jak ściskanie, chwytanie lub wciskanie kontrolki sprzętowej. Ponadto niektóre osoby, w tym osoby na wózkach inwalidzkich lub osoby niskiego wzrostu, mogą nie być w stanie dosięgnąć elementów sterujących umieszczonych zbyt wysoko lub zbyt daleko od miejsca, w którym mogą uzyskać dostęp do elementów sterujących lub interfejsu urządzenia. Projektanci i programiści TIK muszą wziąć pod uwagę szeroki zakres ograniczeń, siły i zręczności oraz potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich, aby zapewnić interfejsy o ograniczonym zasięgu lub sile.
09. z ograniczonymi umiejętnościami językowymi, poznawczymi i edukacyjnymi  Niektóre osoby potrzebują więcej niż przeciętnie czasu na przetwarzanie informacji, a innym może być trudno wykonać skomplikowane instrukcje. Ponadto niektóre treści mogą rozpraszać lub przytłaczać użytkowników, uniemożliwiając im interakcję z innymi treściami lub ich zrozumienie. Projektanci i twórcy technologii informacyjno-komunikacyjnych muszą wziąć pod uwagę szeroki zakres zdolności poznawczych, aby zapewnić proste i łatwe w użyciu treści

Stosowanie KS 2.4.2 w technologiach informacyjno-komunikacyjnych

Technologia Możliwość zastosowania KS 2.4.2 Nagłówki i etykiety
wszystkie (strony internetowe, oprogramowanie, dokumenty biurowe, pliki PDF, aplikacje mobilne) Niezależnie od technologii, za każdym razem, gdy stosowana jest etykieta lub nagłówek, musi opisywać temat lub cel treści, której dotyczy.

Dowiedz się więcej